Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10236
Title: Müzik öğretmeni adaylarının kamu personeli seçme sınavıyla ilgili kaygıları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on music teachers' concerns about the public personel selection examination
Authors: Eğilmez, Hatice Onuray
Aydemir, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: KPSS
Müzik öğretmenliği
Müzik öğretmeni adayları
Sınav kaygısı
Music teacher
Music teacher candidates
PPSE
Test anxiety
Issue Date: 5-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, F. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının kamu personeli seçme sınavıyla ilgili kaygıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında (ABD) son sınıfta okuyan müzik öğretmeni adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına yönelik kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki üniversitelerin tüm Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında okuyan 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeden seçilen ikişer üniversite arasından anketlere dönüş yapan 10 üniversitede 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 305 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli çerçevesinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, veriler araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi anketi ile Karaçanta (2009) tarafından hazırlanan KPSS kaygı ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 ve Microsoft Office Excel 2010 paket programı kullanılarak,betimsel istatistik işlemlerinin yanı sıra, ilişkisiz grup t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon katsayısı analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda kız adaylar erkek adaylara göre "Kendinizi Nasıl Gördüğünüz İle İlgili Endişeler" alt boyutunda daha yüksek, özel bir kurumda çalışanların ise "Genel Kaygı" alt boyutunda daha düşük kaygıya sahip oldukları görülmüştür. Mezuniyetten sonra özel bir kurumda çalışmayı planlayan adayların "Gelecekle İlgili Endişeler" ve "Kendinizi Nasıl Gördüğünüz İle İlgili Endişeler" alt boyutunda böyle bir planı olmayan adaylara göre daha yüksek kaygıya sahip oldukları,yüksek lisans yapmayı planlayan adayların "Genel Kaygı" alt boyutunda planlamayan adaylara göre kaygılarının daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır.Adaylar arasından ailesi ile kalanların tüm alt boyutlarda kaygı durumları daha yüksek çıkarken yaş değişkenine göre bakıldığında 25-28 yaş aralığında olan adaylar 17-20 yaş aralığında olanlara göre "Genel Kaygı" alt boyutunda daha yüksek kaygıya sahip oldukları gözlenmiştir. Mezun olunan lise türüne göre bakıldığında AGSL mezunları "Genel Kaygı" alt boyutunda diğer lise mezunlarına göre daha yüksek kaygıya sahipken GANO değişkeni açısından bir farklılığa rastlanmamıştır. Kamu Personeli Seçme Sınavının müzik öğretmeni adayları üzerinde yarattığı kaygıyı ortaya koyan araştırma, bu konuda yapılmış ilk çalışmalardan olması açısından önemli görülmektedir.
The purpose of this study is to examine the anxiety conditions of fourth year prospective music teachers at the Education Faculty of Fine Arts Education Music Education Departments for the public personel selection examination (PPSE) by evaluating the anxiety conditions in terms of some variables. The universe of the research constitutes 4th grade students studying in Music Education Departments of Faculty Fine Arts throughout Turkey . The sample of the study composes 305 senior students attending 2014-2015 academic year. Fourteen universities - Two universities per each region- were selected from seven geographical regions in Turkey. Ten universities returned surveys. Descriptive method was used in the framework of a research survey model in the study. Related literature on the subject was searched and the data was collected through personal information questionnaire prepared by the researcher and the PPSE anxiety scale prepared by . Assoc. Dr. Hatice Karaçanta. Data was analyzed by using SPSS 22.0 and Microsoft Office Excel 2010 software package. Descriptive statistical procedures as well as independent sample t test, one way analysis of variance, and Pearson correlation coefficient analysis were performed. Comparing female and male canditates , the former has a higher anxiety at the bottom dimension of " Concerns About How You See Yourself " than the latter. Those working in private institutions relatively low at the bottom dimension of "General Concern". Those who intend to work in a private institution have a higher anxiety at the bottom dimension of " Concerns About Future and " Concerns About How You See Yourself " than those who do not. The candidates planning to have Masters have a lower anxiety at the bottom dimension of "General Concern" than those not intended. The anxiety of the candidates living with their families is higher in all bottom dimensions. Considering age variable, while candidates in the 25-28 age range have a higher anxiety than those in the range of 17-20 years olds, with respect to the type of graduated high school, school of fine arts graduates have a higher anxiety than the others at the bottom dimension of "General Concern" . Regarding GPA variable, candidates in the range of 3:00 to 3:49 have a higher anxiety than those in the 2:00 to 2:49 range at the bottom dimension of " Concerns About How You See Yourself " After scanning graduates with respect to graduated school type , Art High School graduates have greater concern at the bottom dimension of "General Anxiety " compared to those of other high schools, but there has not been a difference regarding to the GPA of range variable . The study on Public Personel Selection Examination's creating pressure and anxiety on music teacher candidates is considered important in terms of being one of the first studies on this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10236
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429250.pdf4.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons