Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10235
Title: Distal parmak tümörleri sınıflandırma
Other Titles: Classification system for tumors of the distal finger
Authors: Kaleli, H. Tufan
Mocan, Mehmet Tunç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Distal falanks
Sınıflandırma
Tümör
Distal phalanx
Classification
Tumor
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mocan, M. T. (2016). Distal parmak tümörleri sınıflandırma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ocak 1995 – Şubat 2016 tarihleri arasında distal parmak tümörü ve tümör benzeri lezyonu nedeniyle opere edilen 63 olgunun yaşı, cinsiyeti; lezyonların patolojik tanısı, tarafı, hangi parmakta görüldüğü, takip süresi ve takip süresince görülen nüksleri, çalışmamızda belirlenen anatomik zonlarına göre dağılımı ve tendon kılıfının dev hücreli tümörü için parmakların hangi tarafında görüldüğü araştırıldı. Amacımız distal parmakta görülen tümöral oluşumları histopatolojik tanısına, görülme yerine ve sıklığına göre incelemektir. Distal parmak 2 ana zona ayrılarak incelendi. Başparmakta interfalangeal eklem, diğer parmaklarda distal interfalangeal eklemi ve çevre yumuşak dokulardan kaynaklı lezyonlar zon 1'e dahil edildi. Zon 2 kendi içinde 3 alt zona bölündü. Tırnak ve çevresi oluşumlar zon 2a, distal falanks zon 2b, parmak pulpası zon 2c olarak değerlendirildi. Zon1 ve 2 ayrımında cilt kıvrımlarının derin dokularla yaptığı bağlantılar temel alındı. Distal parmakta lezyonların %92'sinin yumuşak dokudan,%8'inin kemikten kaynaklandığı ve lezyonların %96,83 olarak benign olduğu saptandı. Olguların çoğu kadındı. Tümörlerin sık olarak başparmakta görüldüğü saptandı. En sık görülen tümör glomus tümörü zon 2a'da, ikinci en sık tendon kılıfının dev hücreli tümörü zon 1'de daha fazla görüldü. Çok merkezli çalışmalarla daha geniş olgu serilerinin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı kanısındayız.
In Uludağ University Medical Faculty Orthopedy and Traumatology Department, the age, gender, lesions patalogical diagnosis, side, in which finger it is seen, follow up duration and the reoccurrences during follow up, the distribution according to the anatomic zones mentioned in our study and which side of the finger giant cell tumor of the tendon shealth is seen, has been researched for 63 adults who were operated due to distal finger tumor and tumor resembling lesions between January 1995 and February 2016. Our aim is to analyze the tumoral formations occurs in the distal finger as per histopathological diagnosis, formation location and frequency. The distal finger separated into two zones. The lesions due to interphalangeal joint of the thumb, distal interphalangeal joint of other fingers and surrounding soft tissue are considered as Zone 1. Zone 2 is separated 3 subzones. Nail and surrounding occurrences, distal phalanx and finger pulpa, are evaluated as Zone 2a, Zone 2b, and Zone 2c respectively. Zone 1 is separated from the proximal remaining finger by the distal flexure (joint) line where the the skin is attached strongly to the underlying deep tissues. In the differentiation of the Zone 1 and Zone 2 imaginary line extends from final dorsal skin bends which finalize the distal knuckle area is considered. It has been determined that, in the distal finger 92,1% of the lesions are due to soft tissue, 7,9% of the lesions are due to bones and 96,83% of the lesions are benign. Most of the patients were female. The tumors were mostly seen in the thumb. The most frequently seen tumor, glomus tumor was seen mostly in zone 2a and second most frequent tumor, the giant cell tumor of the tendon shealt was seen mostly in zone 1. We believe that multicentered studies with wider patient series will have a contribution to the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10235
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429017.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons