Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10234
Title: Primer hiperparatiroidili olgularda vücut kitle indeksinin laboratuvar, görüntüleme yöntemleri ve ameliyat sonuçlarına etkisi
Other Titles: Impact of bmi on primary hyperparathyroidism's laboratory, imaging techniques and operation findings
Authors: Kırdak, Türkay
Parlak, Nazım Serhat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Primer hiperparatiroidili
Vücut kitle indeksi
Primary hyperparathyroidism
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parlak, N. S. (2016). Primer hiperparatiroidili olgularda vücut kitle indeksinin laboratuvar, görüntüleme yöntemleri ve ameliyat sonuçlarına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Primer hiperparatiroidi (PHPT) günümüzde diabet ve tiroid hastalıklarından sonra en sık görülen endokrin hastalıktır. Parathormon (PTH) nedeni ile gelişen hiperkalsemi sonucu ortaya çıkan bir dizi spesifik semptomlar ile karakteristiktir. PHPT hipertansiyon, insülin direnci, dislipidemi, kardiovasküler mortalite ve artmış kanser prevelansı ile ilişkilendirilmiştir. Obezite günümüzde görülme sıklığı hızla artan, vücutta yağ birikimidir. Obezlerde normal kilolulara göre PTH değerinin yüksek olduğu, kalsiyum metabolizmasının farklı olduğu tesbit edilmiştir. PHPT ile obezite arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Literatürdeki veriler obezitenin PHPT üzerine etkisini açıklamak için yetersizdir. Çalışmamızda vücut kitle indeksi (VKİ)'nin PHPT hastalarının tetkiklerine, ameliyat bulgularına ve tedavilerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya merkezimizde PHPT nedeniyle ameliyat edilen 385'i kadın 61'i erkek toplam 446 hasta dahil edilmiştir. Hastalar 3 gruba ayrılmıştır. Grup-1; VKİ < 25 kg/m2 'normal kilolu', Grup-2; 25≤VKİ<30 'fazla kilolu' ve Grup -3; VKİ≥30 'obez' hasta grubu olarak ayrılmıştır. Olguların VKİ'lerinin preoperatif laboratuvar sonuçlarına, görüntüleme yöntemlerine, kemik mineral yoğunluklarına, ameliyat bulgularına ve postoperatif komplikasyonlara etkisi incelenmiştir. Çalışmaya dahil olan kadın hastaların sayısı erkek hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Obez hastalarda normal kilolu hastalara göre postoperatif 1. gün sabah kalsiyum değerinin preoperatif kalsiyum değerine göre düşüşü anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p<0.05). Preoperatif kemik dansitometri ölçümlerinde obez hastaların kemik mineralizasyonu normal kilolu hastalara göre daha yüksek saptanmıştır (p<0.05).Postoperatif geçici hipokalsemi normal kilolu hastalarda obez hastalara göre daha fazla bulunmuştur (p<0.05). Diğer yandan, VKİ'nin PHPT'li olgularda preoperatif laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına, ameliyat bulgularına, intraoperatif parathormon (İOPTH) ölçümlerine belirgin etkisi yoktur. Literatürdeki farklı sonuçlar coğrafi, genetik, etnik, iklimsel ve sosyokültürel farklardan kaynaklanıyor olabilir.
Primary hyperparathyroidism is the most common endocrine disease, after diabetes and thyroid disease. Primary Hyperparathyroidism is characterized by specific symptoms becouse of the increasing PTH caused hypercalcemia. PHP is association with hypertension, dislipidemia,cardiovasculer mortality, insulin resistance and increasing of cancer prevelance. The rapidly increasing incidence of obesity is simply fat accumulation in the body. Obes patients have a higher value of parathyroid hormone levels and differences in calcium metabolism than non-obes individuals. PHP is found to be significantly related to obesity. There are limitations about effects of obesity on PHP in the literature. İn our work we want to find the impact of obesity on PHP patients preoperative laboratory, operation findings and manegment. İn this study there are 446 patients includes 385 female and 61 male which were operated in our unversity becouse of PHP. Patients devided in to 3 groups. Group-1; BMI < 25kg/m2 named 'normal weight', Group-2; 25≤BMI<30 named 'over weight' and Group-3 named 'obes'. Our aim was the effect of BMI on the preoperative laboratory results, imagining techniques, bone mineral dansisity, operative findings and postoperative complications. Female patients are significantly much more than male patients (p<0.05). Normal weight patients changes calcium (falling of calcium value from preoperative findings to postoperative first day) is significantly more than obes patients (p<0.05). Preoperative bone mineral dansity results in obese patients is signişfivantly better than normal weight patients(p<0.05). Postoperative fleeting hipocalsemia is significantly more seen in normal weight patients. There are no differences in preoperative laboratory findings imagening techniques, operative findings, intraoperative parathyroid hormone results between groups. Different findings in literature is about geographical, genetic, ethnic, climate and socio-cultural results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10234
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429016.pdf840.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons