Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇahantimur, Arzutr_TR
dc.contributor.authorUlutaş, Özlem Okantr_TR
dc.date.accessioned2019-10-17T11:33:06Z-
dc.date.available2019-10-17T11:33:06Z-
dc.date.issued2018-08-03-
dc.identifier.citationUlutaş, Ö. O. (2018). Yüksek binaların kent imajı üzerindeki etkisinin marka değeri bağlamında değerlendirilmesi örnek: Bursa, Nilüfer. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1022-
dc.description.abstractKentler tarih boyunca nüfusun ve ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu yerleşim birimleri olmuşlardır. Küreselleşme ile birlikte coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, kentler de bu sürecin etkisiyle değişmeye ve büyümeye başlamıştır. Her geçen gün aldıkları iç ve dış göçlerle büyüyen kentler dünya nüfusunun çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Küreselleşme sürecinde kente gelen ziyaretçi sayısını arttırmak ve küresel sermayeden daha fazla pay alabilmek amacıyla kentler, "markalaşma" yarışa girmişlerdir. Kentler sahip oldukları fiziki yapısı ve tarihi geçmiş özellikleri, ev sahipliğini yaptıkları aktiviteler, sundukları çeşitli olanaklar ile pazarlanmaktadır. Bu markalaşma sürecinde tüketim mekanlarının yaygınlaşması kentleri ve sakinlerini etkilediği gibi kent imajını da etkilemektedir. Yüksek binalar kentlerde ortaya çıkan tüketim mekanları arasında en çok göze çarpan öğelerden biridir. Bu tez çalışmasının amacı, her geçen gün sayısı hızla artan yüksek binaların markalaşma yarışı içine giren kentleri nasıl etkilediğinin Bursa özelinde araştırılmasıdır. Tez, beş bölümden oluşmaktadır. Tezin amacı, genel kapsamı ve araştırmada kullanılan yöntemlerin tanımlandığı "Giriş" bölümünü takip eden ikinci bölüm kapsamlı bir literatür analizini içermektedir. Bu bölümde, öncelikle küreselleşme ve kent kavramları ele alınmış ve küreselleşme sürecinin kente etkileri ortaya konulmuştur. İkinci olarak markalaşma kavramı ve marka kentler incelenmiş, marka kent kriterleri ve bileşenleri belirlenmiş ve dünyadaki marka kentlerden örnekler verilmiştir. Son olarak yükseklik kavramı, yüksek binalar ve kentlerde yüksek bina inşasını destekleyen ve yüksek bina inşasına karşı olan savlar ele alınmaktadır. Alan çalışmasını kapsayan üçüncü bölümde, Bursa kent imajı, Bursa kentinin markalaşma stratejileri ve seçilen çalışma alanı içinde yer alan yüksek binaların markalaşma kriterleri farklı bilimsel yöntemler ile analiz edilmektedir. Yapılan analizler sonucu elde edilen veriler dördüncü bölümde ortaya konulmuştur. Beşinci ve son bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda tezin amaçlarının ne derece gerçekleştiği tartışılmış ve konu ile ilgili geleceğe yönelik öneriler geliştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractCities have been the settlements with the greatest population and economic activities throughout history. Along with globalization, geographical borders have ceased to exist, and cities have begun to change and grow with the influence of this process. Cities that grow with internal and external migration each day are home to the majority of the world's population. In the globalization process, cities have entered the branding race in order to increase the number of visitors coming to the city and to get more share from global capital. The city is marketed with its physical structure, historical background, the activities it hosts, and the various possibilities it offers. In this process, the widespread use of the consumption places emerged in the cities affect the cities and their inhabitants as well as the image of the cities. The high-rise buildings are one of the most outstanding examples among the consumption places that emerged in the cities. The aim of this thesis study is to investigate how these high-rise buildings, which are rapidly increasing in number every day, influenced the cities that entered the branding race, with the help of Bursa case. The thesis consists of five parts. The second parts following the "Introduction" section, in which the purpose and the general scope of the thesis and the methods used in the research are described, includes a detailed literature analysis. In the second section, firstly the concepts of globalization and city are discussed and the effects of the globalization process are explained. Secondly, in which branding concept and brand cities are examined, brand city criteria and components are determined and examples of brand cities from all over the World are given. Finally, the concept of height and high-rise buildings and the arguments both against and in favor of high-rise building constructions in cities are discussed. In the third section covering the area study, the image of Bursa city, branding strategies of Bursa city and branding criteria of high-rise buildings which are located in the selected in study area are analyzed with various scientific methods. The results obtained are presented in the forth section. In the fifth and last section, the extent to which the aims of the thesis are realized in the direction of the results obtained in the research are discussed. Also some future proposals about the topic are developed.en_US
dc.format.extentVIII, 131 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectKenttr_TR
dc.subjectKent imajıtr_TR
dc.subjectMarka kenttr_TR
dc.subjectYüksek binatr_TR
dc.subjectGlobalizationtr_TR
dc.subjectCityen_US
dc.subjectImage of cityen_US
dc.subjectBrand cityen_US
dc.subjectHigh rise buildingen_US
dc.titleYüksek binaların kent imajı üzerindeki etkisinin marka değeri bağlamında değerlendirilmesi örnek: Bursa, Nilüfertr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of high-rise buildings' effects on the image of the city in the context of brand value case study: Bursa, Niluferen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521953.pdf7.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons