Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10227
Title: Akciğer skuamöz hücreli karsinomu ile servikal preinvaziv lezyonlar arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between cervical preinvasive lesions and lung cancer
Authors: Özerkan, Kemal
Uyanıklar, Özlem Özgün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Serviks kanseri
Servikal preinvaziv lezyon
HPV
Akciğer kanseri
Cervix cancer
Preinvasive cervical lesions
Lung cancer
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyanıklar, Ö. Ö. (2016). Akciğer skuamöz hücreli karsinomu ile servikal preinvaziv lezyonlar arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Serviks kanserinin etyolojisinde başlıca rol oynayan bir DNA virusu olan Human papilloma virüs' ün akciğer kanserinin etyolojisinde de rol oynadığın gösterilmesi nedeniyle akciğer skuamöz kanserli erkeklerle evli kadınlarda servikal preinvaziv lezyon ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. 30 Ocak 2010 ile 10 Kasım 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum polikliğine başvuran hastaların elektronik dosya kayıtları tarandı. Kriterleri karşılayan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, obsterik öyküleri, evlilik süreleri, kaç evlilik yaptıkları veya cinsel partner sayıları, serviks kanseri için bilinen risk faktörü olan oral kontraseptif kullanımı, sigara kullanımı, Pap smear testi sonucu veya yapıldıysa serviks biyopsi sonuçları analize dahil edildi. Eşlerinin histopatolojik olarak akciğer skuamöz hücreli kanseri tanı aldıkları tarih ve evlilik süreleri karşılaştırıldı. Çalışmanın istatistiksel analizi için IBM SPSS Statistics 21 paket programı kullanıldı ve sonuçlar p < 0.05 anlamlı olacak şekilde yorumlandı. Çalışmaya katılan 22 hastadan üç hasta serviks kanseri tanısı almıştı. Serviks kanseri tanısı alan ve kalan 19 hasta ayrıca karşılaştırıldığında; serviks kanseri grubunun yaş ortalaması anlamlı olarak daha küçüktü; ancak ilk cinsel ilişki yaşları anlamlı olarak daha büyüktü. Serviks kanseri grubunda evlilik başlangıcı ile eşlerinin akciğer kanseri tanısı almaları arasındaki süre karşılaştırıldığında diğer gruba göre anlamlı olarak daha kısaydı. Sonuç olarak toplum prevalansı 100 000 ' de 7 olan serviks kanseri , akciğer kanser kanseri tanısı olan hastaların eşlerinde anlamlı olarak daha yüksek oranda saptanmıştır.
Human papilloma virus (HPV) is central to the development of cervical neoplasia and cervical cancer. Also, HPV' s role in the etiology of lung cancer has been shown. To show the relationship, we investigated the incidence of cervical preinvasive lesions of women married with men who diagnosed with lung cancer. Electronic file records of women admitted to the Uludağ University Faculty of Medicine Gynecology Clinic between the dates of 30 January 2010 and 10 November 2015 were evaluated retrospectively. Age, obstetric and gynecologic history, duration of marriage, smoking status, oral contraceptive pill usage history, number of sexual partners, Pap smear results, if possible cervical biopsy results were analyzed. Histopathological diagnosis of squamous cell lung cancer of men and meantime between marriage also calculated. IBM SPSS Statistics 21 software package was used for statistical analysis of the study. p < 0.05 was considered significant. Three of the participating twenty two patients diagnosed cervical cancer with cervical biopsy. Remaining nineteen patients were also compared these three patients. Cervix cancer diagnosed group' s mean age was younger ; at the other hand first sexual intercourse age were significantly older (p < 0.05 ). Diagnosis of squamous cell lung cancer of men and meantime between marriage was significantly short in cervical cancer group. (p < 0.05 ). Consequently, cervical cancer prevalence is 7.1/ 100,000 according to data. We found that cervix cancer is significantly more often observed in women married men with squamous cell lung cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10227
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429009.pdf945.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons