Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10224
Title: Hastane süreçlerinin yalın yöntemler ile iyileştirilmesi
Other Titles: Improvement of healthcare processes by lean techniques
Authors: Emel, Erdal
Özdemir, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yalın hastane
Yalın dönüşüm
Yalın teknikler
Lean hospital
Lean transformation
Lean techniques
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, D. (2013). Hastane süreçlerinin yalın yöntemler ile iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Artan rekabet ortamında her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de hastaneler öne çıkmak için farklı teknikler kullanmalıdırlar. Rekabetin temeli, nitelikli sağlık hizmetini en az maliyetle hastalara tam zamanında sunabilmektir. Bu nedenle hastanelerin hem hızla gelişen teknolojiyi kullanabilmeleri, hem de özellikle 2000'li yıllarda A.B.D.'de başlayıp, giderek sağlık hizmetleri maliyetinin yükseldiği tüm gelişmiş ülkelerin de ilgisini çeken yalın sağlık hizmetleri konusunda gayret sarf etmeleri gerekmektedir. Bu tez çalışmasında, yalın sağlık hizmetlerinin Türkiye'de bir üniversite hastanesinde uygulanabilirliği ele alınmış ve sistemli bir yaklaşım önerilmeye çalışılmıştır. Uygulamada, üniversite hastanesinin faturalandırma ve hasta tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yalın dönüşüm tekniklerini içeren bir yaklaşım geliştirilmiştir. Tedavi giderlerinin faturalandırma sürecinin yalın dönüşüm uygulama adımları sırasıyla değer katmayan faaliyeti bulma, işleri standartlaştırma, problemlerin kök nedenlerinin proaktif analizi ve hatasızlaştırmadır. Hasta tedavi süreçlerinin yalın dönüşüm uygulama adımları sırasıyla süreç akış diyagramı oluşturma, süreçlerde kaizen çalışması yapma ve hasta memnuniyet anketleri düzenlemedir. Üniversite hastanesinde uygulanan bu yalın dönüşüm ile faturalandırma sürecinde kaliteden ödün vermeden maliyetlerin ve risklerin düşürülüp, verimliliğin artırılması sağlanmaya çalışılarak hastanenin uzun vadede daha kuvvetli bir mali yapıya sahip olması sağlanmış ve hasta tedavi süreçlerinde ise hasta memnuniyetini, hizmet kalitesi ve verimliliğinin arttırılması konusunda ölçülebilir kazanımlar elde edilmiştir. Uludağ Üniversitesi Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde pilot proje olarak yapılan bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başlatılan geniş kapsamlı yalın hastane projesinin hayata geçirilmesine de öncülük etmiştir.
As the practice followed in many sectors trying to survive in competitive environments, contemporary management techniques should be utilized at hospitals to be prominent among other health care providers. The basis of competition is to provide high-quality and on time healthcare services at minimum cost. For that reason, effort should be spent for adaptation of lean healthcare services which has been highly praised by those who has practiced it initially in U.S.A. but recently in other countries where healthcare services are costly. In this thesis work, the applicability of a lean healthcare practice at a university hospital has been investigated and proposed a systematics for practice of lean techniques. In practice, the patient treatment processes and the invoicing process of treatment costs has been chosen for improvement by lean transformation. With the contribution of all the staff involved in the process, lean transformation has been undertaken by the following steps: the identification of non-value added activities, the standardization of tasks, finding proactive solutions for the problems and mistake-proofing of the processes. The respective steps for the patient treatment processes are drawing of process flow charts, making patient surveys and doing kaizen studies. As a result of implementing the lean transformation, not only the goal of establishing a strong financial structure with reduced costs and risks and increased efficiency in the long run has been achieved but also the goal of increasing the patient satisfaction, service quality and efficiency in patient treatment processes is achieved. This study which had been done successfully within the Atatürk Rehabilitation Application and Research Center of Uludağ University, also shed light to the initialization of a more comprehensive lean hospital project within the mother institute, Uludağ University Healthcare Application and Research Center.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10224
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329375.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons