Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10222
Title: Eskizden üretime: Mikro ölçekteki kurguların mimari tasarımda yaratıcı modeller olarak kullanılması
Other Titles: Sketch to fabric: Using micro scaled fictions as creative models for architectural design
Authors: Ediz, M. Özgür
Kırlı, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bina Bilgisi Anabilim Dalı.
Keywords: Mimari tasarım
Bilgisayar destekli tasarım
Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci
Paradigma
Mikro kozmos
Architectural design
Computer aided design
Computer aided architectural design process
Paradeigma
Micro cosmos
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırlı, G. (2012). Eskizden üretime: Mikro ölçekteki kurguların mimari tasarımda yaratıcı modeller olarak kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı korunma içgüdüsüsonucunda ortaya çıkmıştır. Mimarlığın korunma içgüdüsüne yanıt olarak ortayaçıktığını düşünülmektedir. Zamanla değişen koşullar ve gelişmişlik düzeyi farklı işlevve büyüklüklerde mekanların inşa edilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. İnsanıntarihsel süreçte geçirdiği değişimler, yaşadığı tarihi olaylar, teknolojideki gelişimlertasarladığı mimari ürünlerin, bu ürünlerin üretiminin ve ürünleri ifade ediş biçimlerinindeğişime uğramasına neden olmuştur.Ortaya çıkan her teknolojik değişim insanoğlu tarafından veri alınır ve insanoğlu artıkonun tanımladığı noktadan başlayarak düşünmeye ve üretmeye başlar. Bilgisayarınortaya çıkması da insanoğlu için önemli bir değişim motivasyonu olmuştur. Tasarım,temsil ve üretim süreci 1890'lı yıllarda bilgisayarın bulunuşu ile farklı bir boyutkazanmıştır.Mimari bir ürünün tasarımı analiz ve sonrasında eskiz süreci ile başlar. Eskiz;tasarımcının tasarım problemine doğru çözümü ararken kendi imgeleminin bir önifade aracı, tasarımın başlangıç çizgisidir. İnsanoğlu teknolojinin çevrelerindekikoşulları değiştirdiğini, ama kendilerinin keskin bir değişime uğramadıklarını düşünmeeğilimindedir. Günümüze kadar gelen süreçte mimarlar imgelemin teknolojidenbağımsız insani bir yeti olduğuna inanmaktaydılar, imgelemin insanoğlunun kullandığıteknolojik araçlarla biçimlendiği gerçeği ise günümüzde kabul görmeye başlayan birifadedir.Bu araştırma; mimari temsil tekniklerini etkilediği düşünülen paradigmaların zamançizgisi üzerinde saptanması ve tezin konusu olan bilgisayar destekli tasarımınbaşlamasına yol açan bilgisayar paradigmasının ortaya çıkış ve gelişim sürecininincelenmesi ile başlamıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüMimarlık Ana Bilim Dalı tezli ve tezsiz yüksek lisans programı kapsamında Doç.Dr. Özgür Ediz tarafından verilen Mimarlıkta Dijital Tasarım dersi kapsamındayapılmış olan `Mikro Ölçekteki Kurguların Mimari Tasarımda Yaratıcı ModellerOlarak Kullanılması' çalışmasının açıklanması ve tez yazarının kendi çalışma süreciniaçıklaması ile tamamlanmıştır.
Sheltering as one of the basic needs of human emerged as a result of self defenseinstinct. It is thought that architecture is shaped as a result of this instinct. Conditionsand developement level changing by time came up with a need designing differendsized and functioned spaces. Time changings, historical events, technologicaldevelopements changed architectural products, production and presentation techniquesof human.Human take every technological discovery as a base and after he thins and producesstarting from the condition that discovery defines. The invention of computer is animportant change motivation for human. Design, presentation and production processtook a different dimention with the invention of computer at 1980?s.Design of an architectural product starts with analyse and sketching. Sketch; is astarting line, a pre presentation of architects vision fort he right solutionof designproblem. Human has a tendency to think technology changes the conditions around butnot human himself. Till today architects believed that vision is a substentive humanability, but today it is believed vision is started to be shaped by technological tools usedby man.This research is started by assignation of paradigms that are thought to effectarchitectural design and presentation techniques, invention and developement ofcomputer paradigm that started computer aided design. Research is completed by authorof this thesis expleaning her vision, design and production process of labour given byAssoc. Prof. Dr. M. Özgür Ediz within the scope of `Digital Architectural Design class.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10222
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329374.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons