Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1021
Title: Türk dünyası edebî metinlerinin sekizinci sınıf Türkçe dersi millî kültür teması çerçevesinde öğretilebilirliğinin incelenmesi
Other Titles: An investigation of teachability of turkish wold literary texts within the frame of naturel culture theme in the eighth grade Turkish course
Authors: Çınar, Minara Aliyeva
Çevik, Yakup
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Durum çalışması
Milli kültür teması
Türkçe dersi
Türk Dünyası edebî metinleri
Türk Dünyası edebî metinlerinin öğretimi
Case study
National culture theme
Teaching the Turkish World literary texts
Turkish course
Turkish World literary texts
Issue Date: 20-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik Y. Türk dünyası edebî metinlerinin sekizinci sınıf Türkçe dersi millî kültür teması çerçevesinde öğretilebilirliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türk Dünyası edebî metinlerinin 8. sınıf Türkçe dersi millî kültür teması çerçevesinde öğretilebilirliği incelenmiştir. Millî kültür teması için dört adet metin hazırlanmıştır. Metinlerden biri seçilmiş ve Bursa-Osmangazi-Ş. J. Çvş. Erman Aydın Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıfta öğrenim gören 15 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Türk Dünyası Edebî Metinleri Başarı Testi (TDEMBT), Türk Dünyası Edebî Metinlerine Yönelik Tutum Ölçeği (TDEMTÖ), Türk Dünyası Edebî Metinleriyle Hazırlanan Ders içeriği (TDEMHDİ) kullanılmıştır. TDEMTÖ ve TDEMBT ön test-son test olarak uygulanmıştır. TDEMHDİ'nin hazırlanmasında içerik analizinden yararlanılmıştır. TDEMBT ve TDEMTÖ ön test ve son test sonuçları nicel veri analizi yöntemleriyle elde edilmiştir. Çalışmada SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. TDEMTÖ'nün yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi, öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre tutumlarının karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t- testi ve Mann Whitney U testi, TDEMBT ve TDEMTÖ ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılmasında bağımlı örneklemler için t- testi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonunda TDEMBT ön test ve son test ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuçla birlikte, çalışmanın Türk Dünyası edebî metinlerinin öğretilebilirliği konusunda başarıya ulaştığı ve bu araştırmanın araştırmacılara rehber olacağı söylenebilir.
In this study, the teachability of Turkish World literary texts within the frame of national culture theme in the eight grade Turkish course were investigated. Four texts were prepared for the national culture theme. One of the texts was chosen and this text was performed with 15 students in the 8th grade of Ş. J. Çvş. Erman Aydın Middle School and Ş. J. Çvş. Erman İmam Hatip Middle School-Osmangazi-Bursa. In the research, Turkish World Literary Texts Achievement Test (TWLTAT), Attitude Scale Towards Turkish World Literary Texts (ASTWLT) and Course Content prepared With Turkish World Literary Texts (CCPTWLT) were used as data collection tools. The Turkish World Literary Texts Achievement Test and Attitude Scale Towards Turkish World Literary Texts were performed as pre-post tests. The content analysis was used to prepare the CCPTWLT. TWLTAT and ASTWLT pre-post test results were obtained by quantitative data analysis methods. In the study SPSS 22.00 program was used. The exploratory was used for structure validity of ASTWLT; t-test and Mann Whitney U test were employed for the independent samples for the comparison of the students in terms of their age, gender and attitudes; the t-test was used for the dependent samples for the comparison of TWLTAT and ASTWLT pre-test and post test results. At the result of this research, it was seen that the aritmetic mean values of the TWLTAT pretest and posttest results became significantly different. With this result, it can be said that the study succeeded in the teachability of Turkish World literary texts and this research will be guide for the researchers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1021
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529537.pdf10.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons