Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10205
Title: Skandiyum(III), İtriyum(III) ve Lantan(III)'ün karışık ligand komplekslerinin sulu ortamdaki kararlılıklarının incelenmesi ve yapılarının aydınlatılması
Other Titles: Investigation of stability of mixed ligand complexes of Scandium(III), Yttrium(III) and Lanthanium(III) and identification of their structures
Authors: İrez, Gazi
Çam, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Skandiyum(III)
İtriyum(III)
Lantan(III)
Potansiyometri
TGA
IR
1H ve 13C NMR
Kararlılık sabiti
Karışık ligand kompleksleri
Scandium(III)
Yttrium(III)
Lanthanium(III)
Potentiometry
Stability constant
Mixed ligand complexes
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çam, T. (2011). Skandiyum(III), İtriyum(III) ve Lantan(III)'ün karışık ligand komplekslerinin sulu ortamdaki kararlılıklarının incelenmesi ve yapılarının aydınlatılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşamda, Sc(III), Y(III) ve La(III)'ün birincil ligant olarak EDTA (etilendiamintetraasetik asid), HEDTA (N-(2-hidroksietil)etilendiamin-N,N',N'-triasetik asid), NTA (nitrilotriasetik asid)'nın ikincil ligand olarak 2,3-DHBA (2,3-dihidroksi benzoik asit)'nın oluşturduğu komplekslerinin bileşimleri ve oluşum sabitleri 25 ºC, 0,1 M KCl ve 0,1 M NaCl iyonik ortamlarında potansiyometrik yöntem ve BEST bilgisayar programı ile belirlendi.İkinci aşamada kararlılık sabitleri belirlenen kompleksler sentezlendi. Sentezlenen karışık ligant kompleksinin yapısal karakterizasyonu, elementel analiz, AAS, TGA, ICP-OES, IR, 1HNMR, ve 13CNMR spektroskopisi ve iletenlik teknikleri ile aydınlatıldı.
This study was conducted in two stages. In the first stage, the composition and stability constants of mixed ligand complexes of Sc(III), Y(III) and La(III) by using EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), HEDTA (N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N,N-triacetic acid), NTA (nitrilotriacetic acid) as a primary ligand and 2,3-DHBA (2,3-dihydroxybenzoic acid) as secondary ligand were determined by using a potentiometric method and the BEST computer programme at 25 oC, in a 0.1M KCl and 0.1M NaCl ionic medium.In the second stage, the complexes that the stability constant determined, were isolated. Structural characteristics of synthesized mixed ligand complexes was examined using that elemental analysis, AAS, TGA, ICP-OES, IR, 1HNMR and 13CNMR and the conductivity method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10205
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302436.pdf4.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons