Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10203
Title: Doğancı Baraj rezervuarı su kalitesinin temel bileşenler analizi yardımıyla değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of water quality in the Doğanci Dam reservoir by principal component analysis
Authors: Karaer, Feza
Kurt, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Su kalitesi
Doğancı Barajı
Temel bileşenler analizi
Water quality
Doğancı Dam
Principal component analysis
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, A. (2012). Doğancı Baraj rezervuarı su kalitesinin temel bileşenler analizi yardımıyla değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Doğancı Baraj Rezervuarı üzerindeki dört adet gözlem istasyonundan, 2002-2010 yılları arasında elde edilen 27 adet su kalitesi parametresi değerlendirilmiştir. Bu veriler üzerinde Temel Bileşenler Analizi uygulanarak, 27 parametre; Sıcaklık, pH, Bulanıklık, AKM, TÇM, Geçici Sertlik, Kalıcı Sertlik, Top. Sertlik, Top. Alkalinite, Kalsiyum Sertliği, Magnezyum Sertliği, Serbest Karbondioksit, Top. Demir, Top. Mangan, Klorür, Sülfat, Nitrat Azotu, Nitrit Azotu, Silisyum Dioksit, Amonyum Azotu, Çözünmüş Oksijen, Orto Fosfat Fosforu, İletkenlik, Organik Madde Miktarı, Sodyum, Potasyum ve BOİ daha sonra 5-6 bileşene indirgenmiştir. Yapılan analizle su kalitesi araştırmalarında çok fazla sayıda parametrenin ölçülmesi yerine önceden dikkatlice seçilmiş, daha az sayıdaki kritik parametrelerin tespitinin yapılabileceği gösterilmiştir.
In this study, 27 water quality parameters obtained yearly between 2002 and 2010 at four monitoring stations on Doğancı Dam Reservoir have been evaluated. The results of Principle Component Analysis obtained indicated that 27 parameters: Temperature, pH, Turbidity, TSS, TDS, Permanent Hardness, Constant Hardness, Total Hardness, Total Alcalinity, Calcium Hardness, Magnesium Hardness, Free Carbondioksite, Total İron, Total Manganese, Chloride, Sulphate, Nitrate-nitrogen, Nitrite-nitrogen, Silisium Dioksite, Ammonium-nitrogen, Dissolved Oxygen, Orthophosphate Phosphorous, Conductivity, Organic Matter, Sodium, Potasium and BOD have been reduced to 4-5 components. According to the results of the study, instead of measuring a large number of parameters in water quality research studies, a smaller number of carefully chosen parameters which are more critical can be determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10203
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322485.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons