Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10195
Title: Omuz subakromiyal sıkışma sendromu bulunan hastalarda gözetim altında egzersiz programı ile ev egzersiz programının etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effectiveness of supervised exercise programme to home exercise programme in patient with subacromial impingement syndrome
Authors: İrdesel, Jale
Cansever, Şakir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Subakromiyal sıkışma sendromu
Egzersiz
Subacromial impingement syndrome
Exercise
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cansever, Ş. (2011). Omuz subakromiyal sıkışma sendromu bulunan hastalarda gözetim altında egzersiz programı ile ev egzersiz programının etkinliğinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu randomize prospektif çalışmanın amacı subakromial sıkışma sendromunda (SSS) gözlem eşliğinde yapılan egzersizle, ev egzersiz programı etkinliğini karşılaştırmaktır.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvuran, SSS tanısı alan 40 hasta çalışmaya dahil edilerek iki gruba randomize edildi. Hastalar ağrı, hasta memnuniyeti, fonksiyon ve yaşam kalitesi açısından değerlendirildi. 1. grup 4 hafta boyunca her gün fizyoterapist gözetiminde 15-20 dakika süren, aktif EHA, germe, izometrik ve izotonik güçlendirme egzersizleri uygularken 2. grup aynı egzersizleri evde uyguladılar.Hastalar tedavi öncesinde, 2. hafta, 4. hafta, 12. haftalarda ağrı sayısal derecelendirme skalası (SDS), hasta memnuniyeti SDS, Constant- Murley skalası (CMS), Disabilities Of The Arm, Shoulder And Hand (DASH) ölçeği ve Kısa Form- 36 (SF-36) anketi ile değerlendirildi. Tedavi sonrası ve 3. ayda, 1. grupta bulunan hastalarda gece ağrısı, aktivite ağrısı, hasta memnuniyeti, CMS, DASH, SF-36 ağrı, SF-36 mental sağlık, SF-36 vitalite ve SF-36 genel sağlık parametrelerinde anlamlı düzelmeler saptandı. 2. gruptaki hastalarda ise tedavi sonrası ve 3. Ayda gece ağrısı, aktivite ağrısı, istirahat ağrısı, hasta memnuniyeti, DASH, SF-36 fiziksel fonksiyon, SF-36 ağrı ve SF-36 sosyal fonksiyon parametrelerinde anlamlı düzelmeler saptandı. Bu grupta CMS'da sadece tedavi sonrası anlamlı bir düzelme saptandı.İki grup karşılaştırıldığında 4. haftada aktivite ağrısı, CMS ve SF-36 vitalite alt bileşeninde 1. grup lehine anlamlı fark saptandı. DASH skalası yüzde değişim oranı ise aynı dönem için 2. grupta daha fazla azaldı ve bu anlamlı olarak bulundu.Çalışmamız sonucunda elde edilen bu bulgular egzersizin ağrı, fonksiyon ve genel sağlık durumu üzerine etkili olduğunu, fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizin ise ev egzersiz programına üstün olduğunu göstermiştir.
The purpose of this randomised prospective trial; to compare exercise programme supervised by physiotherapist and home exercise programme in subacromial impingement syndrome (SİS).Patients who addmitted to Physical Medicine and Rehabilitation Clinic of of Medicine Faculty Uludağ University Health administiration and İnvestigation Center, those who diagnosed as SİS 40 patient were included to study and they were randomized two groups. Participitants evaluated by pain, patient content, functional status and guality of live.Group 1 performed an exercise programme which including active range of motion exercise, streching exercise and isometric and isotonic strength exercise supervised by a physiotherapist during 15-20 minutes. Group 2 did the same exercise programme at home.Patients were assessed at beginning, 2nd week, 4th week and 12th week with pain score, patient content score, Constant Murley Scale (CMS), Disabilities Of The Arm, Shoulder And Hand (DASH) score and Short Form- 36 (SF-36),Significant improvements was detected in nocturnal pain, activity pain, patient content score, CMS, DASH, SF-36 pain, SF-36 mental healt, SF-36 vitality, and SF- 36 general health Parameters at 4th and 12th week in group 1. İn group 2 significant improvements was detected in: nocturnal pain, activity pain, rest pain, patient content score, DASH, SF-36 physical function, SF-36 pain and SF- 36 social function parameters at 4th and 12th week. And there was significant improvements at CMS only 4th weekin group 2. Comparing two groups, there was more improvement at activity pain, CMS and SF-36 vitality in group 1 at 4th week. The variation degree of DASH ratio was more significant in group 2 at 4th week. The results of our study suggest that exercise programme may be effective at pain, function and general health. Exercise programme supervised by a physiotherapist is more effective than home exercise programme.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10195
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307378.pdf906.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons