Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10189
Title: Primer akciğer kanserli hastalarda FGFR4 (GLY388ARG) Gen polimorfizminin araştırılması
Other Titles: Investigation of FGFR4 (GLY388ARG) Gene polymorphism in primary lung cancer patients
Authors: Yakut, Tahsin
Türe, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Primer akciğer kanseri
FGFR-4 geni
Polimorfizm
Primary lung cancer
FGFR4 gene
Polymorphism
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türe, M. (2011). Primer akciğer kanserli hastalarda FGFR4 (GLY388ARG) Gen polimorfizminin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bazı kanser türlerinde yatkınlık ile fibroblast büyüme faktörü reseptörü-4 (FGFR-4) genin polimorfizmleri arasında ilişkiyi gösteren çalışmalar vardır. Bu çalışmada, primer akciğer kanseri (PAK) gelişimin ile FGFR-4 (Gly388Arg) gen polimorfizmi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Çalışmamıza PAK tanısı almış 124 hasta ve herhangi bir kanser hikayesi olmayan 100 kişi alındı. FGFR-4 (Gly388Arg) gen polimorfizmi analizi için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism=PCR-RFLP) yöntemi uygulandı. Agaroz jeldeki bantlara göre genotipler belirlendi. İstatistiksel analizde p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. FGFR-4 Arg allelinin sıklığı, PAK hastalarında %27,8 oranında kontrol olgularında ise %29 oranında bulundu. Hasta ve kontrol grubu arasında FGFR-4 polimorfizmi için istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).Bulgularımız FGFR-4 (Gly388Arg) gen polimorfizmi ile PAK arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte daha geniş olgu serilerinde bu sonuçlar desteklenmelidir.
In some cancer types, there are studies showing the relationship between the predisposition and the gene polymorphisms of fibroblast growth factor receptor-4 (FGFR-4). In this study, we aimed to investigate the relationship between primary lung cancer (PLC) development and gene polymorphism of FGFR-4 (Gly388Arg).124 patients diagnosed with PLC and 100 people without any history of cancer were included in our study. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was applied for gene polymorphism of FGFR-4 (Gly/Arg). Genotypes were determined according to the tapes in agarose gel. Statistical significance was considered to be p <0.05 in statistical analysis.The rate of the incidence of allele of FGFR-4 Arg was found to be 27.8% and 29% in patients with PLC and control subjects, respectively. No statistically significant difference was found in FGFR-4 polymorphism between patient group and control group (p> 0.05).Our findings showed that there was no relationship between the gene polymorphism of FGFR-4 (Gly388Arg) and PLC. However, these results should be supported in larger series of the cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10189
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307376.pdf948.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons