Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1018
Title: Aile içi kadına yönelik şiddeti etkileyen faktörlerin lojistik regresyon ile analizi
Other Titles: Logistic regression analysis of domestic violence against risk factors
Authors: Işığıçok, Erkan
Yazar, Gamze Nur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Şiddet
Lojistik regresyon analizi
SPSS
İkili bağımlı değişken
Violence
Logistic regression analysis
Binary dependent variable
Issue Date: 26-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazar, G. N. (2018). Aile içi kadına yönelik şiddeti etkileyen faktörlerin lojistik regresyon ile analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve ırk, sınıf, dil, kültürel özelliklere göre ayrım olmadan pek çok ülkede ortaya çıkabilen kadına yönelik şiddetin varoluşu binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bütün dünyada kadınlar geçmişten bugüne kadar eşleri, babaları, erkek kardeşleri, sevgilileri vb. tarafından şiddet görmektedir. Bu kavramı tanımlayacak olursak şiddet, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan zarar görmesine neden olan hareketlerin tümüdür. Kadına yönelik şiddet kavramının güncel bir konu olması nedeniyle tercih ettiğimiz bu çalışmada, kadının şiddet görmesi veya görmemesi bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Bağımlı değişkenimiz olan şiddet görme veya şiddet görmeme kategorik bir değişken olduğu için uygulamada ikili lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 19’da analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kadının şiddet görmesinde etkili olan faktörleri ve bu faktörlerin etkilerini ikili lojistik regresyon analizi ile belirlemektir. Bu kapsamda daha önce yapılan çalışmalarda şiddet üzerinde etkili olarak belirlenen 25 faktör çalışmamızda bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Elde edilen analiz sonuçları ile mevcut çalışmaların sonuçları incelendiğinde, şiddet üzerinde etkisi olduğu düşünülen 25 faktörden 20’si bu çalışmada etkili çıkmıştır. Bu 20 faktör kadının şiddet görmesinde veya şiddet görmemesinde etkili faktörler olarak belirlenmiştir.
Roots of violence against women, which is increasingly spreading all over the world regardless the race, class, language, or culture and with possibility to occur in many countries, can be traced back to thousands of years ago. All over the world, women have continuously experienced violence, either committed by their husbands, fathers, brothers, or partners. We can define the concept of violence against women as any kind of act which results in physical, mental or social harm to a person. Violence against women was chosen as a topic of this paper because of its importance nowadays. Women as being or not subject to violence was taken as dependent variable in this paper. Since it is actually a categorical variable, we applied binary logistic regression analysis. Collected data was analyzed in SPSS 19 statistics. The objective of this paper is to identify and using binary logistic regression explore the factors affecting domestic violence against women. Accordingly, 25 factors (determinants) which had already been identified by researchers were taken as independent variable in our work. According to collected data and results of analysis, as well as the results of previous researches, the number of 25 determinants considered to be important was reduced to 20 in this paper. These 20 factors were determined as important for women being or not subject to violence.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1018
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
509446.pdf6.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.