Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10169
Title: Kiraz meyvesinin hasat sonu hastalıklarının engellenmesinde su ile ön soğutma sisteminde kullanılan dezenfektanlar ve etkileri
Other Titles: Control of postharvest diseases of sweet cherry by using disinfectants within a hydrocooler system and their efficiency
Authors: Karabulut, Özgür Akgün
Şehirli, Sercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Kiraz
Hasat sonrası hastalıkları
Dezenfektanlar
Su ile ön soğutma
Kullanımı genel olarak güvenli kabul edilen kimyasallar (GRAS)
Sweet cherry
Postharvest diseases
Disinfectants
Hydrocooling
Generally recognize as safe (GRAS)
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şehirli, S. (2012). Kiraz meyvesinin hasat sonu hastalıklarının engellenmesinde su ile ön soğutma sisteminde kullanılan dezenfektanlar ve etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kiraz meyvesinin hasat sonrası hastalıklarının engellenmesi, muhafaza ve raf ömrü süresinin uzatılması amacı ile kiraz meyvelerine, su ile ön soğutma sisteminde kullanılan farklı dezenfektanlar uygulanmıştır. Yürütülen çalışmalar in vitro ve in vivo çalışmalar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. In vitro çalışmalarda dezenfektanların Botrytis cinerea ve Penicillium expansum konidilerine toksisitesi araştırılmıştır. In vitro denemelerde kullanılan dezenfektanlardan sodyum hipoklorit 10, 30, 60, 90, 100, 120, 150 ve 200 µl L-1, perasetik asit 10, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ve 120 µl L-1, hidrojen peroksit 10, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200, 250 ve 500 µl L-1 ve citrox 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 40 µl L-1 konsantrasyonlarında kullanılmıştır. Dezenfektanların B. cinerea ve P. expansum konidilerine toksisitesi konsantrasyonların yükselmesi ile artmakta, çimlenme oranları ve çim tüpü uzunlukları düşmektedir. In vivo çalışmalarda kiraz meyvelerine 1x106 B. cinerea ve P. expansum'un konidileri inokule edilmiş ve kiraz meyveleri su ile ön soğutma sisteminde dezenfektanlar ile yıkanmıştır. Dezenfektan uygulamaları ile meyve yüzeyindeki ve meyvelerin yıkandıkları su içerisindeki toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonu azaltılmıştır. Uygulama yapılan meyveler, modifiye atmosfer paketler ile paketlenerek 30 gün süre ile 1oC'de muhafaza edilmişler ve ardından 4 gün süre ile 20oC'de raf ömrüne bırakılmıştır. Soğuk havada muhafaza sonrası meyveler, fitotoksisite açısından değerlendirilmiş ve fitotoksisitenin citrox, hidrojen peroksit ve ozonlu su uygulamaları sonucunda meydana geldiği, sodyum hipoklorit ve perasetik asit uygulamalarının fitotoksisiteye neden olmadığı gözlemlenmiştir. Soğuk havada muhafaza sonrasında meyvelerde çürüme görülmeyip, raf ömrü süresi sonunda oluşan meyve çürümeleri değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda meyve çürümesinin sodyum hipoklorit ve perasetik asit uygulamaları ile azaldığı tespit edilmiştir. MAP'ler içerisindeki O2 (%) ve CO2 (%) ölçümleri yapılmış ve genel olarak uygulamaların kontrole göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak kiraz meyvesinin su ile ön soğutma sisteminde kullanılan dezenfektanlardan sodyum hipoklorit ve perasetik asidin diğer dezenfektanlara oranla kiraz meyvelerinde hasat sonu hastalıklarının engellenmesinde daha etkili olduğu bulunmuştur.
In thesis, different disinfectants were used within a hydrocooler to prevent postharvest diseases of sweet cherries and extend the duration of storage and shelf life. In this study all of the experiments were conducted in two parts which are in vitro and in vivo. In in vitro assay was research toxicity of disinfectants on B. cinerea and P. expansums conidia. In in vitro experiments sodium hypochlorites 10, 30, 60, 90, 100, 120, 150 and 200 µl L-1, peracetic acids 10, 30, 40, 50, 60, 90, 100 and 120 µl L-1, hydrogen peroxides 10, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200, 250 and 500 µl L-1 and citroxs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 40 µl L-1 doses were used. In vitro experiments showed that disinfectants were effective in inhibiting germinating and the radial growth of B. cinerea and P. expansum and efficiency increases with higher doses. In in vivo experiments sweet cherries were inoculated with suspension containing 1x106 B. cinerea and P. expansums conidia and were hydrocooled contained disinfectants when hydrocooling over fruits and water samples were taken for microbial analysis. Total microbial, fungi and bacteria populations on fruits surfaces and in wash water were reduced by all disinfectant applications. After disinfectant applications all fruits packed in modify atmosphere packages and storage at 1oC 30 days and additionally 4 days on shelf life at 20oC. After maintaining the cold storage fruits, evaluated in terms of phytotoxicity and observed that citrox, hydrogen peroxide and ozonated water applications cause phytotoxicity otherwise any phytotoxicity was observed in sodium hypochlorite and peracetic acid applications. There was observed no decay during cold storage but seen in shelf life. Fruit decay was reduced by sodium hypochlorite and peracetic acid applications. In the experiment, O2 (%) and CO2 (%) was measured in the package, and no differences was observed between control and disinfectants applications. As a result, sodium hypochlorite and peracetic acid applications efficiency rate was found more effective on postharvest diseases of sweet cherries to prevent than other disinfectant applications within a hydrocooling system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10169
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322489.pdf7.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons