Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10161
Title: Hasat sonrası farklı uygulamaların Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) muhafazasına etkisi
Other Titles: Effect of different postharvest treatments on the storage of persimmon (Diospyros kaki L.)
Authors: Akbudak, Bülent
Yener, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: 1-MCP
Düşük oksijen
Kalite
MAP
Muhafaza
Polietilen
Raf ömrü
Sıcak su
Trabzonhurması
Low oxygene
Quality
Storage
Polyethylene
Shelf life
Hot water
Persimmon
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yener, T. (2013). Hasat sonrası farklı uygulamaların Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) muhafazasına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada hasat sonrası farklı uygulamaların Trabzonhurmasının (Diospyros kaki L.) muhafazası ve raf ömrüne etkisi incelenmiştir. Çalışmada Yalova'da yetiştirilen `Hachiya' ve Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetiştirilen `Moralı' çeşitlerine ait meyveler kullanılmıştır. Hasattan sonra meyveler kontrol grubu, sıcak su uygulaması, düşük oksijen uygulaması ve 1-metilsiklopropen (1-MCP) şeklinde 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundaki meyveler hiçbir uygulamaya tabi tutulmamıştır. Sıcak su uygulaması için meyvelere daldırma şeklinde 10 dakika süre ile 48oC'de sıcak su uygulaması yapılmıştır. Daha sonra, kalan meyvelerin bir grubu %1.3-1.8 oranında düşük oksijene 48 saat süreyle tabi tutulurken, diğer grup meyvelere 625 ppb konsantrasyonunda 1-MCP uygulaması 12 saat süreyle, 20±1oC sıcaklıkta ve %60±5 oransal nem koşullarında yapılmıştır. Trabzonhurmalarına hasat sonrası uygulamalar yapıldıktan sonra tüm örnekler normal atmosfer (NA) ve modifiye atmosferde paketleme (MAP) koşullarında 0±1°C ve %90±5 nispi nemde 90 gün süre ile muhafaza edilmiştir. Ayrıca raf ömrünü belirlemek amacıyla muhafaza süresine ek olarak meyveler 5 gün süre ile 20±1oC sıcaklıkta ve %60±5 oransal nem koşullarında bekletilmiştir. MAP uygulaması için 35 ve 50 µm kalınlıklarında polietilen (PE) örtü materyali kullanılmıştır. Çalışmada, hasat sonrası uygulamalar arasındaki farklılığın belirlenmesi amacıyla muhafazanın 0, 30, 60, 90 ve 90+5. günlerinde alınan meyve örneklerinde çeşitli kalite parametreleri incelenmiştir. Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde muhafazanın ilerlemesiyle su kaybına bağlı olarak ağırlık kaybında artışlar, meyvelerin sertlik ve titre edilebilir asit (TEA) miktarlarında azalmalar görülmüştür. Muhafaza süresinin sonlarına doğru meyvelerde kararma ve lekeler (yeşil ve mavi küfler) tespit edilmiştir. Çalışma muhafaza yöntemleri açısından değerlendirildiğinde, MAP uygulamaları her grupta kalite kayıplarını NA'e göre en aza indirmiştir. 90 günlük muhafaza ve 5 günlük raf ömrü sonunda suda çözünür kuru madde (SÇKM), TEA, pH, askorbik asit, toplam şeker ve tanen gibi kalite parametreleri incelendiğinde en başarılı sonuçlar `Hachiya' çeşidinde 1-MCP + 50 µm PE kombine uygulamasından, `Moralı' çeşidinde ise düşük O2 +50 µm PE kombine uygulamasından elde edilmiştir.
In this study, it is analyzed that the effect of different postharvest treatments on storage and shelf life in persimmon (Diospyros kaki L.). `Hachiya grown in Yalova and `Moralı grown in Gürsu, Bursa conditions were used in the study. Persimmon fruits were invided into four groups as control, hot water treatment, low oxygene and 1-methylcyclopropene (1-MCP). The fruits harvested nontreated one group. Hot water treatment was made in 48oC during 10 minutes by using the dip method. The remaining fruits of one group was treated to ratio of 1.3-1.8% low oxygene during 48 hours while concentration of 625 ppb 1-MCP treatment applied to the other group of fruit during 12 hours under 20±1oC temperature and 60±5% relative humidity. After the all treatments which were made in postharvest on persimmon, the whole of the sample were stored in Normal atmosphere (NA) and Modified atmosphere packaging (MAP) conditions, 0±1ºC temperature and 90±5% relative humidity for 90 days. Also, to determine the shelf life, in addition to the storage period, fruits were held at 20±1ºC temperature and 60±5% relative humidity for 5 days. Polyethylene (PE) plastic packaging materials in different thicknesses (35 and 50 µm) were used for MAP treatments. A variety of quality parameters which were taken from fruit samples at 0, 30, 60, 90 and 90+5 days of storage were examinated to determine the differences between postharvest treatments. When it comes to general evalution of the study, weight loss due to loss of water increased within each passing day, the amounts of fruit firmness and titratable acidity (TA) were decreased. Darkening and spots (green and blue molds) on fruits have been identified at the end of storage period. When this study is evaluated in terms of storage methods, MAP treatments minimized the loss of quality for all sample groups compared with NA treatment. At the end of 90 days storage and 5 days shelf life, analysis of quality parameters, such as total soluble solids (TSS), TA, pH, ascorbic acid, total sugar and tannins, the most successful results were obtained from the combination of 1-MCP + 50 µm PE treatment for `Hachiya and low O2 + 50 µm PE treatment for `Moralı in terms of some quality parameters such as TSS, TA, pH, ascorbic acid, total sugar and tannin values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10161
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329364.pdf5.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons