Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10156
Title: Kronik ürtikerde otolog serum deri testi ile bazofil CD63 ekspresyon düzeyinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of autologous serum skin test and level of basophil CD63 expression in chronic urticaria
Authors: Başkan, Emel Bülbül
Yıldırım, Sevgül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik idiyopatik ürtiker
Otolog serum deri testi
CD63 bazofil aktivasyon testi
Chronic idiopathic urticaria
Autologous serum skin test
CD63 basophil activation test
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, S. (2011). Kronik ürtikerde otolog serum deri testi ile bazofil CD63 ekspresyon düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Otolog serum deri testi (OSDT), kronik ürtikerde otoreaktiviteyi saptamada kullanılan in vivo testtir. Bazofil aktivasyon belirteci olan CD63 ekspresyonunun in vitro ölçülmesinin kronik ürtiker hastalarında otoreaktiviteyi taramada ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, CD63 ekspresyonunun kronik ürtiker ve OSDT ile ilişkisi, farklı tedavi şekillerinin CD63 ekspresyonu üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.Çalışmaya kronik idiyopatik ürtiker tanısı olan toplam 39 hasta alındı. Kontrol grubu; 10 sağlıklı gönüllüden oluşmaktaydı. Hastalar uygulanan tedavi şekillerine göre üç gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki hastalara tedavi öncesi ve sonrasında, kontrol grubuna otolog serum deri testi (OSDT) yapıldı. Aynı serum CD63 ekspresyonunun flow sitometri ile gösterilmesinde kullanıldı. Çalışma ve kontrol gruplarının serumları atopik ve nonatopik bireylerin tam kanları ile inkübe edildi. Bazofil aktivasyonunu flow sitometride değerlendirmek için anti CD 123 PE, anti HLA-DR Per CP, anti CD63 FITC monoklonal antikor kombinasyonu kullanıldı.OSDT pozitif ürtiker hastalarında, atopik birey kanları ile inkübe edilen serumlarda CD63 ekspresyonu ile anlamlı ilişki bulundu (p: 0,033, r: 0,348). Atopik birey kanları ile inkübe edilen serumlarda her üç tedavi şekli de CD63 ekspresyonunda azalmaya sebep olmuştur, ancak bu azalma, istatistiksel olarak siklosporin A alan hasta grubunda anlamlı bulundu (p: 0,033).Bu çalışmada kronik ürtiker hastalarında OSDT pozitifliği ile CD63 ekspresyonu arasında anlamlı bir ilişki ve tedavi ile CD63 ekspresyonunda azalma olduğunu saptadık. Bulgularımız, bazofil aktivasyon testinin otoimmun ürtikerde, tedavi takibinde kullanılabileceğini düşündürmektedir.
Autologous serum skin test (ASST) is an in vivo test used for detecting autoreactivity. In vitro measurement of CD63 expression is thought to be a guide for screening autoreactivity and response to treatment in chronic urticaria patients. The relationship of CD63 expression with chronic urticaria and ASST and the effects of different treatment modalities on CD63 expression are investigated in this study.Thirty-nine chronic idiopathic urticaria patients are included in this study. Control group consisted of 10 healthy volunteers. The patients were separated into 3 groups according to the treatment modalities applied. ASST was applied to the study group patients before and after treatment and to control group patients. The same sera were used for demonstration of CD63 expression by flow cytometry. The sera of the study and control groups were incubated with full blood of atopic and nonatopic individuals. Anti CD123 PE, anti HLA-DR Per CP, anti CD63 FITC monoclonal antibody combinations were used to assess the basophil activation in flow cytometry.Statistically significant relationship was found between the ASST positive urticaria patients whose sera were incubated with the bloods of the atopic individuals and serum CD63 expression (p: 0,033, r: 0,348). All of the three treatment modalities reduced CD63 expression in the sera that were incubated with bloods of atopic individuals but this reduction was statistically significant in the patient group treated with cyclosporin A (p: 0,033).We detected a statistically significant relationship between ASST positivity in chronic urticaria patients and CD63 expression. We also detected a reduction in CD63 expression with treatment. Our findings suggest that basophil activation test can be used in the follow-up of autoimmune urticaria.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10156
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307374.pdf12.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons