Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10155
Title: Farklı hammaddelerden elde edilen open-end rotor ipliklerinde eğirme elemanlarının iplik özelliklerine etkileri
Other Titles: Effects of spinning elements on open-end rotor yarn properties which produced from different raw materials
Authors: Ömeroğlu, Sunay
Buharalı, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Open-end rotor iplikçiliği
Viskon
Polyester
Açma silindiri tipi
Rotor tipi
İplik çıkıs düzesi tipi
İplik özellikleri
İstatistiksel analiz
Open-end rotor yarn spinning
Viscose
Opening roller type
Rotor type
Navel type
Yarn properties
Statistical analysis
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Buharalı, G. (2012). Farklı hammaddelerden elde edilen open-end rotor ipliklerinde eğirme elemanlarının iplik özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İlk olarak 1960'lı yılların sonlarına doğru ticari olarak kullanılmaya başlanılan open-end rotor iplikçiliği, günümüzde konvansiyonel ring iplikçiliği ile birçok yönden boy ölçüşebilecek seviyeye gelmiştir. Open-end rotor iplik makinelerinin otomasyona çok uygun olmaları ve yüksek üretim hızları sayesinde kullanımları sürekli olarak artış göstermiş ve open-end rotor iplikçiliği bugün için dünyada yaklaşık %30 civarında bir paya sahip olmuştur.Bu çalışmada; open-end rotor iplikçiliğinde kullanılan çeşitli tipteki açma silindiri, rotor ve iplik çıkış düzelerinin farklı hammaddelerden elde edilen iplikler (normal viskon, telef viskon ve polyester) üzerindeki etkileri incelenmiştir. İpliklerin elde edilmesinde Schlafhorst Autocoro 480 open-end rotor iplik makinesi kullanılmıştır.Bu çalışmanın amacı, farklı hammaddelerden elde edilen open-end rotor ipliklerinde eğirme elemanlarının iplik özelliklerine etkilerini incelemektir. Bu amaçla, bu çalışmada dört farklı açma silindiri, beş farklı rotor ve beş farklı düze kullanılmıştır. Çalışmada incelenen iplik özellikleri; mukavemet, uzama, düzgünsüzlük, çeşitli iplik hataları ve tüylülüktür. Ele alınan faktörlerin etkisini incelemek amacıyla, üç farklı hammadde için de, ipliklere ait özellik ölçüm sonuçları kullanılarak, faktöriyel analiz yöntemiyle istatistiki analizler yapılmış ve bunların neticeleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; her üç eğirme elemanın da, üç farklı hammaddenin kullanılmasıyla elde edilmiş open-end rotor ipliklerin özellikleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.
Open-end rotor spinning system, which was begun to be used commercially during late 1960s, is now used as succesfully as the conventional ring spinnnig system. Thanks to open-end rotor yarn spinning machines are very suitable to automation and have high production speeds, use of these machines have increased permanently and for today open-end rotor yarn spinning in the world has had a share of about 30%.In this study, the effects of opening roller types, rotor types and the navel types are examined on the resultant properties of yarns which are obtained from different materials (normal viscose, waste viscose and polyester). During the study, Schlafhorst Autocoro rotor spinning 480 machine is used.The purpose of this study is to examine in open-end rotor yarns which are obtained from different materials, effects of spinning elements on open end rotor yarn properties. With this purpose in this study are used four different opening-rollers, five different rotor and five different take-off nozzle. Yarn tenacity, elongation, irregularity, hairiness, IPI values are taken into consideration during the study. In order to determine the effects of the factors which are given above, for three different material, the statistical analyses are carried out with the method of factorial analysis and discussed with respect to the yarn experimental results.The results of this study generally show that, each of the three spinning components has an important effects on the open-end rotor yarn properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10155
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329362.pdf3.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons