Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10154
Title: Kriz dönemlerinde işsizliği önleyeci bir araç olarak kısa çalışma ödeneği ve etkinliği
Other Titles: Short Time Working payment and their effectiveness as a preventing tool for unemployment during the economic crisis
Authors: Kılkış, İlknur
Aydoğan, Gülfer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Ekonomik kriz
Türkiye’deki ekonomik krizler
Kısa çalışma
KÇÖ
Economic crisis
The economic crisis In Turkey
Short time work
Short time work payement
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, G. (2010). Kriz dönemlerinde işsizliği önleyeci bir araç olarak kısa çalışma ödeneği ve etkinliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı ekonomik kriz kavramlarını, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizleri genel olarak değerlendirmek ve ekonomik krizlerin sosyoekonomik sonuçlarından biri olan işsizliğin önlenmesinde araç olarak kullanılan Kısa Çalışma ve KÇÖni incelemektir.Ekonomik kriz, ekonomide aniden ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan olayların ekonomiyi olumsuz olarak etkilemesidir.Küreselleşmenin artmasıyla dünyadaki krizlerden ülkemiz de hızla etkilenmeye başlamış ve bu durum ekonomik kriz kavramının her geçen gün daha da önemli hale gelmesine neden olmuştur.Ekonomik krizler, organizasyon dışı konjonktürel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi organizasyon içi nedenlerden de kaynaklanabilir. Ekonomik krizlerin nedeni, her zaman ekonomik durumlar olmayabilir. Ülke düzeyinde ortaya çıkan deprem, sel, doğal afetler gibi zorlayıcı nedenler de krize neden olabilir.Ekonomik krizlerin sonucunda işsizlik, kayıtdışı istihdam, gelir dağılımında dengesizlik, yoksulluk ve şirket iflasları meydana gelmektedir. Bu olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenmek için hem şirketler hem de devlet bazı önlemler almaktadır.Devletin işsizliği önlemek amacıyla aldığı önlemlerden birisi olan ve ilk defa 4857 sayılı İş Kanunun 65 ci maddesinde uygulamaya konulan Kısa Çalışma ve KÇÖdir. Kısa çalışma uygulaması genel ekonomik kriz ya da zorlayıcı sebeplerin ortaya çıktığı hallerde işletebilecek kanuni bir çözümdür.2008 tarih ve 5763 sayılı İş Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanunla bu madde İş Kanunundan çıkarılmış, bazı değişikliklerle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Ek 2. madde olarak eklenerek etkinliği arttırılmaya çalışılmıştır.
The propose of this study is to understand the economic crisis consepts, to evaluate economic crisis occured in Turkey in general and to examine the short time working payment application as a preventing tool for unemployment during the natural socio- economic results of the crisis.The economic crisis are the negative effects of the instant and the unexpected events in economy.By the increasing contribution in globalization, our country is also started to be effected quickly from the global crisis and by this way the economic crisis happened to be very important concept day by day.Economic crisis can be originated from organized reasons as well as out of the planned and unorganized reasons. The reasons of the economical crisis can not be always economic concepts. The earthquaqes, flood, natural disasters happened within the country can also cause economic crisis.After the economic crisis, unemployments, undeclared works, imbalance within the income share, poverty, company bankruptcies occur naturally. The companies and the goverments take some precuations to be effected from these problems in minimum rate. The short time work and short time payment is one of the important precaution and the first time applied precaution of our governement to prevent the unemployment by way of 4857 Labor Law 65th item. Short time working application is one of the best solution during the economic crisis and during the unexecpected situations.By way of 2008 date and ve 5763 th Law of Change in Labor Law and some Other Laws this item has taken out from the Labor Law and its effectiveness has been increased by some changes and by addition of Ek 2 item to 4447 th Unemployement Insurance Law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10154
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265006.pdf3.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons