Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10152
Title: Lateral epikondilit tedavisinde otolog kan enjeksiyonunun etkinliği
Other Titles: Effectiveness of autologous blood injection in the treatment of Lateral epicondylitis
Authors: Bingöl, Ümit
Gedik, Dilay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Lateral epikondilit
Otolog kan enjeksiyonu
Lateral epicondylitis
Autologous blood injection
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gedik, D. (2011). Lateral epikondilit tedavisinde otolog kan enjeksiyonunun etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu randomize kontrollü çalışma, lateral epikondilit (LE) tedavisinde otolog kan enjeksiyonunun etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı.LE tanısı konan 70 hasta kontrol (Grup 1, n=35) ve enjeksiyon (Grup 2, n=35) gruplarına randomize edildi. Her iki gruba 4 hafta epikondil bandajı ve ev egzersiz programı, Grup 2'ye ek olarak lateral epikondil çevresindeki en duyarlı noktaya otolog kan enjeksiyonu (2 ml venöz kan 1 ml of %2 prilokain ile karıştırılarak) uygulandı.Tüm hastalar kör bir araştırıcı tarafından başlangıç, 4. hafta (primer sonlanım noktası), 3 ve 6. ayda basmakla duyarlılık, algometrik duyarlılık, ağrısız el kavrama gücü, Nottingam Sağlık Profili (NSP), Kol, Omuz, El Sorunları Anketi (Hızlı formu), Hasta Bazlı Lateral Epikondilit Değerlendirme Testi, Nirschl evrelemesi ve tedaviye yanıt skoru kullanılarak değerlendirildi. Dört hafta sonunda 1. gruptan bandaj ve ev egzersiz programına orta ya da kötü yanıt veren hastalara (n=21: Grup 3) devam eden tedaviye ek olarak otolog kan enjeksiyonu yapıldı. Bu hastalar enjeksiyon sonrası 1, 3 ve 6. ayda yeniden değerlendirildi.Grup 1 ve 2'de NSP'nin bazı alt grupları dışında tüm parametrelerde 4. haftada anlamlı düzelme görüldü (p<0.05). Grup 2'de NSP dışında tüm parametrelerde anlamlı derecede daha fazla iyileşme saptandı (p<0.05). Primer sonlanım noktasından sonra Grup 1'de kalan hastalarda (13 hasta) ve Grup 2'de (32 hasta) 3 ve 6. ayda anlamlı iyileşmelerin sürdüğü gözlendi. Grup 3'te de 1, 3 ve 6. ayda NSP'nin bazı alt grupları dışında tüm parametrelerde anlamlı düzelme olduğu saptandı (p<0.05). Ayrıca Grup 3'te enjeksiyon sonrası 1. ayda ağrısız el kavrama gücü ve NSP'nin bazı alt grupları dışında tüm parametrelerde enjeksiyon öncesine göre anlamlı derecede daha fazla iyileşme vardı (p<0.05).Sonuçta, otolog kan enjeksiyonu LE'li hastalarda etkili bulunmuştur.
This randomized controlled study was designed to investigate the effectiveness of autologous blood injection in the treatment of lateral epicondylitis (LE).Seventy patients diagnosed as LE were randomized as control (Group 1, n=35) and injection (Group 2, n=35) groups. Epicondyle bandage and home exercise program was applied in all patients for 4 weeks, while additionally autologous blood (2 ml of venous blood mixed with 1 ml of %2 prilocaine) was injected into the most tender spot around the lateral epicondyle in Group 2.All patients were evaluated by a blinded investigator at baseline, 4 weeks (primary endpoint), 3 and 6 months by palpation sensitivity, algometric sensitivity, pain-free grip strength, Nottingham Health Profile (NHP), Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score, Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire, Nirschl staging and response to treatment score. In Group 1 patients who had "moderate" or "poor" response to bandage and home exercise program at the end of 4 weeks (n=21: Group 3), autologous blood injection was applied in addition to ongoing treatment. These patients were also evaluated 1, 3 and 6 months after the injection.Significant improvement was observed in all parameters except some NHP subgroups in Group 1 and Group 2 at 4 weeks (p<0.05). Significantly more improvement was noted in Group 2 in all parameters except NHP scores (p<0.05). Significant improvement continued at 3 and 6 months both in Group 2 (n=32) and patients who remained in Group 1 after the primary endpoint (n=13). Significant improvement was noted in all parameters except some NHP subgroups in Group 3 at 1, 3 and 6 months (p<0.05). Also there was a significantly more improvement in all parameters except pain-free grip strength and some NHP subgroups in Group 3 at 1 month after the injection than before injection (p 0.05).In conclusion, autologous blood injection has been found to be effective in patients with LE.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10152
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307373.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons