Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10140
Title: The textual organization of "discussion" and "conclusions" sections of research articles in applied linguistics
Other Titles: Uygulamalı dilbilim alanındaki araştırma makalelerinin "tartışma" ve "sonuç" bölümlerinin organizasyonu
Authors: Öztürk, İsmet
Toprak, Tuğba Elif
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Tür çözümlemesi
Akademik söylem
Akademik yazın
Araştırma makalesi
Sonuç
Tartışma
Genre analysis
Academic discourse
Academic writing
Research article
Discussions
Conclusions
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toprak, T. E. (2011). The textual organization of "discussion" and "conclusions" sections of research articles in applied linguistics. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mevcut çalışmada Uygulamalı Dilbilim alanının önde gelen beş dergisinde İngilizce olarak yayımlanan ve ampirik çalışma aktaran araştırma makalelerinin tartışma ve sonuç bölümlerinin yapısal organizasyonunun incelenmesi amaçlanmıştır. 30 araştırma makalesinin tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşan bütünce (corpus) bu çalışmada geliştirilen ve Yang ve Allison`nın (2003) araştırmasına dayanan bir modelle incelenmiştir. Bulgular araştırma makalelerin sözü geçen bölümlerinde sıklıkla kullanılan ve bu bölümlerin yapısal organizasyonuna ışık tutan makro kalıpları ortaya koymuştur. Sonuçlar aynı zamanda çalışmanın bulgularının akademik yazma alanında etkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, araştırma makalelerinde sıklıkla kullanılan makro yapıların tespitinin öğretmen, öğrenci ve araştırmacılara akademik yazın alanında yardımcı olabileceği ortaya konulmuştur. Çalışmada araştırma makalelerinin tartışma ve sonuç bölümlerinin yapısal organizasyonunu gösteren bir model de geliştirilmiştir.
This study aims to investigate the rhetorical organisation of research article discussions and conclusions written in English in the field of Applied Linguistics reporting empirical research and published in five prominent journals of the field. The study examined the rhetorical structure of RA discussions and conclusions and the frequencies of moves and steps used in these sections. RA discussions and conclusions were analyzed using a model developed in this study, based on Yang and Allison (2003). The findings revealed the most commonly used move patterns, moves and steps which would give insights into the rhetorical structure of RA discussions and conclusions. The findings of this study have relevance for the teaching of academic writing. Identifying commonly used move patterns, obligatory and optional moves and steps may aid novice writers, teachers, learners and researchers in dealing with academic writing and understanding the conventions of this prestigious genre. A revised model for the discussion and sections is also proposed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10140
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
296029.pdf619.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons