Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10137
Title: Adli otopsilerde hipokampüs doku örneklerinde skleroz ve demir birikiminin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the hippocampal sclerosis and iron accumulation in forensic autopsies
Authors: Durak, Dilek
Ural, Mustafa Numan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Otopsi
Hipokampal skleroz
Demir
Yaşlanma
Depresyon
Autopsy
Hippocampal sclerosis
Iron
Aging
Depression
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ural, M. N. (2016). Adli otopsilerde hipokampüs doku örneklerinde skleroz ve demir birikiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Genellikle şiddetli hafıza kaybı veya kognitif fonksiyonlarında gerileme şikayeti olan yaşlı bireylerde nadiren otopsilerde tespit edilen hipokampal skleroz hipokampusun subikulum ve cornu ammoniste selektif nöronal hücre kaybı ve astro/fibriler gliozis ile karakterizedir. Demir birikimi ise reaktif oksijen türlerinin aşırı üretilmesine, protein agregasyonuna, DNA ve fosfolipid oksidasyonuna neden olarak etkilenen beyin bölgelerinde hücre hasarı ve nöron dejenerasyonuna sebep olmaktadır. Çalışmamızda hipokampal skleroz ve demir birikimi ile adli otopsilerdeki ölüm nedenleri, yaşlanma, nörodejeneratif ve psikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlandı. Bu çalışmaya Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nde 2015 yılında yapılan 1650 adli otopsi olgusu içerisinden 109 olgu dahil edildi. Histopatolojik değerlendirme için hazırlanan parafin bloklardan alınan kesitler skleroz için hemotoksilen eozin ile boyandıktan sonra aynı bloklardan alınan yeni kesitlere Perls' metodu ile demir boyama uygulandı. Olgularımızın 19'unda (%17,4) hipokampal skleroz, 8'inde (%7,3) demir boyanma saptandı. Skleroz ve demir boyanma saptanan olguların yaş ortalaması sırasıyla 51,57 ± 20,45 ve 54,87 ± 14,31 yıl idi. Ayrıca, skleroz saptanan olguların 4'ünde demir boyanma mevcuttu. Çalışmamızdaki 10 olguda depresyon öyküsü bulunmakta olup 3'ünde (%30) hipokampal bölgede demir boyanma saptandı. Sonuç olarak, çalışmamızda hipokampüste skleroz ve demir birikimi saptanan adli olguların daha yaşlı olduğu ancak ölüm nedenleri ve nörodejeneratif hastalıklar ile skleroz ve demir birikimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü. Bununla birlikte, depresyon öyküsü bulunan olgularda hipokampal demir birikimi anlamlı olarak yüksek bulundu. Hipokampal skleroz ve demir birikiminin ölüm nedenleri, yaşlanma, nörodejeneratif ve psikiyatrik hastalıklar ile ilişkili olup olmadığının tespiti için daha geniş olgu serileri ve daha kapsamlı faktörlerin sorgulanması gerektiği kanısındayız.
Hippocampal sclerosis is rarely discovered at autopsy in elder people who has severe memory loss and a decline of cognitive functions. Hippocampal sclerosis is characterized by severe neuron loss with gliosis in the cornu ammonis and subiculum. Iron accumulation causes to overproduction of reactive oxygen species, protein aggregation, Dna and phospholipid oxidation that occurs cell damage and neuronal degeneration in affected brain regions. We aimed to determine the relationship between hippocampus and conditions such as aging, cause of death, neurodegenerative and psychiatric diseases in forensic autopsies. We selected in 109 of 1650 cases that performed the autopsy in Bursa Morgue Department of Forensic Medicine Institute, in 2015. The sections prepared from paraffin blocks was stained with hematoxylin eosin for sclerosis and Perls' Prussian blue for iron staining. In our study, we found a total of 19 (17.4%) cases with hippocampal sclerosis and of 8 (7.3%) cases with iron staining that the mean age were 51.57 ± 20.45 and 54.87 ± 14.31 years, respectively. Also, iron staining was detected in 4 of cases with sclerosis. 10 cases had depression and iron staining was observed in 3 of these cases in the hippocampus. We found that the forensic cases who was detected hippocampal sclerosis and iron staining older than others. However, no significant relationship between sclerosis and iron accumulation with cause of death and neurodegenerative diseases. In addition, the rate of hippocampal iron staining was significantly higher in depression. Consequently, we believe that more comprehensive studies should be conducted to determine whether hippocampal sclerosis and iron staining associated with aging, cause of death, neurodegenerative and psychiatric diseases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10137
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429003.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons