Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10136
Title: Acil serviste gerçekleştirilen konsültasyon sürecinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of the process of consultations in the emergency department
Authors: Köksal, Özlem
Dönmez, Serdar Süha
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Konsültasyon
Hasta karakteristikleri
Emergency department
Consultation
Patient characteristics
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, S. S. (2016). Acil serviste gerçekleştirilen konsültasyon sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Acil Servisine başvuran ve herhangi bir bölüme konsültasyonu yapılan hastaların epidemiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve konsültasyon sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 1 aylık süreçte acil servise başvuran ve herhangi bir bölüme konsültasyonu yapılan 2013 hasta alındı. Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri, ön tanı/tanıları, hastaneye yatış veya sevk ve mortalite oranları gibi epidemiyolojik özellikleri ile konsülte edildiği bölümler, acil serviste kalış süreleri ve konsültasyon süreçleri araştırıldı. Hastaların 1287'si (%63.9) erkek, 726'sı (%36.1) kadın olup, yaş ortalaması (± standart sapma); 45±21.7, medyan yaş; 43 ve yaş aralığı; 0-98 idi. Hastaların 521'i (%25.9) 16:00-19:59 saatleri arasında başvurmuş olup, en sık başvuru saatlerinin de bu saatler arasında olduğu saptanmıştır. Acil serviste en sık konsültasyon isteme nedenleri; basit travma (%33.5) ve kardiyo-vasküler hastalıklardı (%9.5). Hastaların %58.6'sı acil servisten taburcu edilirken, %27.9'u değişik kliniklere yatırıldı ve %9.1'i başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Hastalar için en fazla İç Hastalıkları bölümünden konsültasyon istenirken (%19.57), en az Dermatoloji bölümünden (%0.5) konsültasyon istendi. Ortalama konsültasyon sonuçlanma süresi; 156.9±68 dk idi. Acil serviste 8 saatten uzun süre kalan hasta sayısı 407 (%20.21) idi. Konsültasyon süresini uzatan nedenler arasında; en sık herhangi bir bölüm tarafınca uygulanan ek tedavi veya tanısal girişimler (%2.8) olduğu görüldü. Hastaların yaşı ile konsültasyon istenme sayısı ve hastaların acil servise başvurduğu saat ile konsültasyon istenme sayısı arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Sonuç olarak, acil servislerin işleyişinde konsültasyonlar önemli yer tutmaktadır. Hızlı ve etkin bir konsültasyon işleyiş sistemi için acil servis hekimi ve konsültan hekimin işbirliği gerekli olup, bu süreç içerisinde rol alan tüm etkenlerin hasta yararına odaklı olması sağlanmalıdır.
In this study, we aimed to evaluate the epidemiological characteristics of the patients who admitted to Emergency Department (ED) in Uludağ University Health Care and Research Centre and consulted to any department and the process of consultations. The study included 2013 patients who admitted to the ED and consulted to any department for 1 month. The epidemiological characteristics of patients such as age and gender, prediagnosis /diagnosis, hospitalization or referring to other hospital and mortality rates and the consulted departments, stay length in ED and process of consultation were investigated. 1287 patients (63.9%) were male, 726 patients (36.1%) were female and the mean age was 45±21.7 year, median age was 43, and age range was 0-98. 521 (25.9%) of patients have applied to hospital between at 16:00-19:59 hours and these were the most common appeal hours. The most frequently reasons of consultation requests were, not-complicated traumas (33.5%), cardio-vascular diseases (9.5%) in ED. 58.6% of patients were discharged from ED, 27.9% of the patients were hospitalized to different clinics, 9.1% of the patients were referred to another health center. Patients were asked to consult the most internal medicine department (19.57%) and the fewest dermatology department (0.5%). The mean duration of consultations result was 156.9±68 min. 407 (20.21%) patients stayed in the ED longer than 8 hours. Additional therapies or diagnostic interventions (2.8%) which have performed by any department were the most reasons that increased the lenght of consultation. There was a significant relationship between the patient's age and the number of consultation request and between the patients age and time of the patients admitted to the ED (p<0.05). In conclusion, consultations in the ED is very important. The emergency physician and the consultant physician cooperation is necessary for a fast and effective consultation system, and all factors involved in process should have been focused on benefit of patient.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10136
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429002.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons