Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10119
Title: A’râf ve Hûd sûrelerindeki kırâat farklılıkları ve tefsire etkisi
Other Titles: Araf and Hud surahs in terms of differences in reading (kiraat) and commentary (tafsir)
Authors: Efe, Mehmet
Aydın, Yener
Bura Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur’an
Quran
Kırâat
Tefsir
Takrîb
Farklılık
Rivâyet
Anlam
Recitation
Commentary
Approach
Difference
Narration
Meaning
Issue Date: 11-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Y. (2019). A’râf ve Hûd sûrelerindeki kırâat farklılıkları ve tefsire etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda, A’râf ve Hûd Sûrelerindeki kırâat farklılıkları, takrîb usûlü esas alınarak kırâat ilmi açısından analiz yapılarak, tefsir açısından da anlam değişikliği bakımından değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışmamız; giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, tezin konusu, muhteviyâtı, genelde islâmi ilimler özelde de kırâat ilmi açısından ehemmiyeti ve metodu hakkında bilgi verilecektir. Birinci bölümde; çalışmamıza temel teşkil eden kırâat ilmi ile ilgili genel bilgiler üzerinde durulacaktır. Tezin içeriğinde verilecek bilgilerin daha anlaşılır olması ve konumuza da alt yapı oluşturması açısından, kırâat ilmiyle ilgili bazı temel kavramların tanımı yapılacaktır. Müteâkiben, kırâat ilminin konusu, gâyesi ve faydası üzerinde durulacaktır. Farklı rivâyetlerin, Kur’an’ın anlamına etkisi üzerinde değerlendirme yapılarak, kırâat- tefsir ilişkisi hakkında bilgi verilecektir. Ardından, kırâat ilminin târihi süreciyle ilgili olarak, kırâat ilminin doğuşu, gelişmesi ve yayılması konuları üzerinde durulacaktır. İkinci ve üçüncü bölümde ise; A’râf ve Hûd sûrelerinin genel tanıtımı yapılarak muhteviyâtı üzerinde durulacak ve kırâat açısından analizi yapılacaktır. Usûl hakkında bazı konularda, sûrelerden alınan örneklerle bilgi verilecektir. Sûredeki anlama etki eden/etmeyen kırâat farklılıkları, takrib usûlü esas alınarak değerlendirmeler yapılacaktır. Sonuç bölümünde ise; elde edilen veriler dikkate alınarak, tarafımızca bir değerlendirme yapılarak tezimiz nihâyet bulacaktır.
In our study, the differences in rents in the purgatory and hud surahs will be analyzed in terms of the science of leasing on the basis of the approximate method and evaluations in terms of change of meaning in terms of commentary. Our study consists of introduction, three chapters and conclusions. In the introductory section, the subject of the thesis, content, Islamic sciences in general, and in particular the importance and method of recitation science will be given information. In the first chapter, general information about the basic science of leasing will be discussed. In order to make the information to be given in the thesis more understandable and to form the infrastructure for our subject, some verse related to the science of recitation will be defined. Subsequently, the subject of rent science, its purpose and benefit will be discussed. The effect of different narratives on the meaning of the Qur'an will be evaluated and information about the relationship between recitation Kiraat) and Tafsir will be given. Then, the historical process of the science of lease, the emergence, development and spread of lease science will be discussed. In the second and third part; Araf and Hud suras will be introduced and their contents will be analyzed and analyzed in terms of reading. About the procedure on some issues examples will be taken from suras. This is to make an evaluation based on the differences in reading that affect the meaning in the surah or not. In the conclusion section; taking into account the data obtained, an evaluation by us will finally find our thesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10119
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yener_aydın_tez.pdf.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons