Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10118
Title: Selefîliğin Kırgızistan’a girişi ve faaliyetleri
Other Titles: Emergence of Salafism in Kyrgyzstan and its activities
Authors: Çelenk, Mehmet
Kalandarov, Ulukbek
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Orta Asya
Central Asia
Türkistan
Kırgızistan
Selefîlik
Geleneksel İslam
Turkistan
Kyrgyzstan
Salafism
Traditional Islam
Issue Date: 23-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalandarov, U. (2019). Selefîliğin Kırgızistan’a girişi ve faaliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kırgızıstan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından beri köklü değişikliklere sahne olmuştur. Bölge ülkelerine kıyasla demokratik bir çizgide seyreden din/devlet ilişkileri ve anayasal olarak farklı inançlara tanınan hoşgörü ve tolerans sebebiyle Kırgız toplumu çok yönlü ve yoğun dini faaliyetlere muhatap olmuştur. Kırgızistan’a Selefiliğin Girişi ve Faaliyetleri adlı bu çalışmada Kırgız toplumunun Selefîlikle tanışma şeklini ve Kırgızistan’a Selefîliğin giriş sürecini aydınlatmayı hedeflemektedir. Bu sebeple öncelikle, genelde Orta Asya toplumlarının özel olarak da Kırgızistan’ın İslamlaşma süreci incelenmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise, bağımsızlık sonrası Kırgızistan’daki dinî akımlardan biri olan Selefîliğin üzerinde durularak, Selefîlerin faaliyetleri ve öğretileriyle bunların halk üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmanın konusu, amacı, sınırları ve araştırmanın kaynakları kısaca anlatılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Kırgızların Müslümanlaşması ve Sovyet dönemi din politikası üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde Selefîlik hakkında genel bilgi verilmiş olup, üçüncü bölümü ise, Selefîliğin Kırgızistan’a girişi ve faaliyetlerinin analizine ayrılmıştır. Bu kapsamda Selefîlerin eğitim, sosyal yardımlaşma ve medya gibi alanlarda yapmakta oldukları faaliyetler incelenmiştir.
Kyrgyzystan since its independence in 1991 has seen many changes. Due to democratic religion-state religions and tolerance towards different faiths and beliefs, comparing to neighboring countries, Kyrgyz nation has faced an intensive religious propaganda. This study which titled The Emergance of Salafism and its Influence in Kyrgyzistan aims to hold the process of entry of Salafism in Kyrgyzstan. For this reason, firstly, the process of İslamization of Central Asian societies in general and Kyrgyzstan in particular has been studied. After wards, Salafism, one of the religious movements in Kyrgyzstan after independence, was held and the activities and teachings of Salafis and their effects on the people were examined. The study consists of an introduction and three main chapters. In the introduction part, the subject, purpose, limits and sources of the study are explained briefly. In the first chapter of the study, the Islamization of the Kyrgyz and religious policy of the Soviet period were discussed. In the second chapter of the study, general information about Salafism is given and the third chapter analysis of Salafism's entry and activities in Kyrgyzstan. In this context, the activities of Salafis in the fields of education, social assistance and media were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10118
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ulukbek_kalandarov_tez.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons