Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1011
Title: Alt göz kapağı konjonktiva defektlerinin rekonstrüksiyonunda ciltaltı derin fasyanın tavşan modelinde kullanımı
Other Titles: Reconstruction of lower eyelid conjuncti̇va defects with deep fasia in rabbit model
Authors: Akın, Selçuk
Çeçen, Süleyman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Derin fasya
Alt göz kapağı
Defekt
Deep fascia
Lower eyelid
Defect
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeçen, S. (2019). Alt göz kapağı konjonktiva defektlerinin rekonstrüksiyonunda ciltaltı derin fasyanın tavşan modelinde kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Göz kapaklarında travma, yanık, tümör yada cerrahi işlem sonrasıgöz kapağının anterior lamellasına, posterior lamellasına veya her ikisinide içine alacak tarzda rekonstrüksiyon yapılabilir. Göz kapaklarında defektin rekonstrüksiyonunda algoritmayı belirleyen parametreler ise tam kat olup olmadığı ve çevre dokularda flep veya greft seçeneklerinin neler olduğudur. Defekt sadece anterior lamella ile sınırlı ise en basit seçenek olan greft veya çevreden lokal flepler öne çıkmaktadır. Fakat defektin tam kat olması halinde hem anterior lamella hem de posterior lamella için çözüm aramak gerekecektir. Böyle bir durumda anterior lamella için yine greft veya lokal flepler birer seçenektir ancak anterior lamellaya greft kullanılması halinde posterior lamella için de flep seçeneği zorunlu hale gelir. Fakat rekonstrüksiyon uygulanacak alanda rezidü konkjonktiva genellikle sınırlı olacağından anterior lamella flep ile rekonstrükte edilirken posterior lamella için greft seçeneği kullanılır. Bu çalışmada 16 tavşanın alt göz kapağında çalışıldı. Her grupta 8 hayvan olmak üzere 2 grup oluşturuldu. Her iki grupta da alt göz kapağının posterior lamellasında 1x1cmlik defekt oluşturuldu. Kontrol grubunda defekt açık bırakılarak sekonder iyileşmeye bırakıldı. Deney grubunda ise oluşturulan bu 1x1 cm'lik defekt sağ uyluk anteriordan alınan derin fasya grefti ile onarıldı. İlk bir ay içerisinde çalışılan alt göz kapaklarındaki makroskopik değişiklikler takip edildi. 1 ay sonunda her iki grup da sakrifiye edildi ve çalışılan alt göz kapakları mikroskopik değişiklikler için deneye kör bir araştırmacı tarafından değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucunda; kontrol grubunda alt göz kapağında retraksiyonun diğer gruba göre daha çok olduğu izlendi. Histopatolojik olarak ise sadece enflamasyon artışı deney grubunda yüksek görüldü. Mikroskopik incelemeler sonucunda her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da uygulanan derin fasya greftinin posterior lamella defektine entegre olduğu, kontonktiva epiteli ve goblet hücrelerinin üzerine yeniden serildiği izlendi. Makroskopik olarak da greft konmayan deneklerde kontraksiyon olduğu ve limbusun altı sınırının yaklaşık 1-2 mm altına indiği görülmüştür. Deney grubunda ise bu komplikasyonların izlenmediği görüldü. Bu yeni seçeneğin diğer seçeneklerin yanında bol greft ihtiyacını karşılayabilir olması, gözü irrite etmemesi sebebiyle yeni bir seçenek olarak göz önünde bulundurulabileceği kanısına varıldı.
After trauma, burn, tumor or surgery, eyelids may be reconstructed to cover the anterior lamella of the eyelid, posterior lamella, or both.The parameters that determine the algorithm in the reconstruction of the eyelids are whether full thickness or not and the flap or graft options in the surrounding tissues.If the defect is limited to only anterior lamella, the simplest option that graft or local flaps from surrounding area becomes prominent. However, if the defect is full thickness, it will be necessary to search solution for both anterior lamella and posterior lamella. In such a case, the graft or local flaps are an option for the anterior lamella but if the graft is used foranterior lamella, the flap option for the posterior lamella becomes mandatory. However, since the residual conjunctiva in the reconstruction area will be limited, the graft option is used for the posterior lamella while reconstructing anterior lamellawith flap. In this study 16 rabbits were studied in the lower eyelid. Two groups of 8 animals were formed in each group. 1x1cm defect was created in the posterior lamella of the lower eyelid in both groups. In the control group, the defect was left open and allowed to recover with secondary healing. In the experimental group, this 1x1 cm defect was repaired with a deep fascia graft from the anterior right thigh. Macroscopic changes in the lower eyelids were followed in the first month. At the end of 1 month, both groups were sacrificed and the studied lower eyelids were evaluated by a blind researcher for microscopic changes. As a result of this study; In the control group, retraction of the lower eyelid was more than the other group. Histopathologically, only the increase in inflammation was high in the experimental group. As a result of the microscopic examination, it was observed that the deep fascia graft applied to the posterior lamella defect, although not statistically significant, was reintroduced on the conjunctival epithelium and goblet cells. Macroscopically, there was a contraction in the subjects who were not grafted and the lower lid was found to be approximately 1-2 mm belowthe limbus. These complications were not observed in the experimental group. This new option can be considered as a new option due to the fact that it can meet the needs of plenty of grafts and not irritate the eye
URI: http://hdl.handle.net/11452/1011
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
538813.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons