Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10104
Title: Scratch ile programlama öğretiminde oyunlaştırmanın öğrenci katılımına etkisi
Other Titles: Effect of gamification in teaching programming with scratch on student engagement
Authors: Şengel, Erhan
Fidan, Ayça
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Eğitimde oyunlaştırma
Oyunlaştırma
Oyunlaştırma ve akademik başarı
Oyunlaştırma ve katılım
Oyunlaştırma ve motivasyon
Yükseköğretimde öğrenci katılımı
Engagement in the classroom
Gamification and academic success
Gamification and engagement
Gamification and motivation
Student engagement in higher education
Issue Date: 26-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fidan, A. (2016). Scratch ile programlama öğretiminde oyunlaştırmanın öğrenci katılımına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersinin Scratch programı kullanılarak oyunlaştırılmasıdır ve bu bağlamda oyunlaştırmanın öğrenci katılımı, motivasyonu ve başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu kapsamda öğrencilere bir oyunun içinde oldukları hissettirilmiş ve dönem boyunca ders oyunlaştırma unsurlarına göre işlenmiştir. Oyunlaştırma unsurlarından skor tabloları, rozetler, seviyeler ve görevler kullanılmıştır. Bu çalışmada Scratch programı oyunlaştırma için tasarlanacak görev ve etkinlikleri kullanmaya müsait bir ortam olduğu için seçilmiştir. Çalışma grubu bu dersi bahar döneminde alan ikinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya 12'si kadın, 25'i erkek olmak üzere toplamda 37 öğrenci katılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak yürütülmüştür. Dönem boyunca iki tür veri toplama aracıyla öğrencilerden veriler toplanmıştır. Bunlar araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış gözlem ve görüşme formlarıdır. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda veriler üç farklı kategori altında toplanmıştır. Bunlar, derste oyunlaştırmanın kullanımında (1) öğrencilerin davranışsal katılımını, (2) duyuşsal katılımını ve (3) bilişsel katılımını etkileyen unsurlar şeklindedir. Bulgulardan yola çıkılarak davranışsal katılımı en çok etkileyen unsurlar skor tabloları, aktif öğrenme, sınav stresi, puan toplama temaları altında toplanmıştır. Duyuşsal katılımı etkileyen unsurlar, ödüllendirilme, etkinlikler-aktiviteler, eğlence, rekabet temaları altında toplanırken, bilişsel katılımı etkileyen unsurlar geribildirim ve haftalık ödevler-görevler temaları altında toplanmıştır. Bu çalışmada eğitimde oyunlaştırmanın öğrenci katılım ve motivasyonunu artırdığı, eğitim sürecini daha eğlenceli bir hale dönüştürdüğü sonuç olarak da akademik başarıyı artırdığı belirlenmiştir. Oyunlaştırma öğrencilerin derse motivasyonunu ve katılımını sağlamak için güçlü bir araç olarak kendini göstermiştir. Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği veya sıkıldığı, belirli görev ve sorumluluklardan kaçtığı, problem olarak gördükleri derslerin oyunlaştırılması sağlanabilir. Bu şekilde öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu alma probleminin ortadan kalkacağı, öğrencinin kendi bilgi ve becerilerinin farkına varmasının sağlanacağı düşünülmektedir.
The focus of this study is to explore how gamification affects student motivation, engagement and achievement in the Graphics and Animation in Education course taught using Scratch. In this context, students were made feel as if they were in a game and the course was taught based on the gamification principles during the semester. Leaderboards , badges, levels and tasks were used as the gamification elements. Scratch software was selected as the delivery medium since it is a convenient tool for designing gamification activities and tasks. The study group included 12 females and 25 males, totaling 37 who took the course during the spring semester. This is a case study research study employing qualitative data. Data were conducted through observations and semi-structered interviews throughout the semester. Semi-structured observation and interview forms prepared by the researcher were used for data collection. Results of the content analysis showed that gamification significantly affected students motivation, engagement and achievement. Gamifying the education enhanced student participation and motivation, it made the training process more fun, and as a result, it enriched the academic achievement. Findings indicate that gamification is a powerful tool for promoting motivation and participation of the course. The subjects ,which are considered as problem by students and in which students have difficulty and get bored and also avoid having duties and responsibilities ,can be gamified. It is thought that in this way the problem that student doesn't take his own learning responsibility will remove and student will realize his own knowledge and skills.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10104
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445164.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons