Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10101
Başlık: Romantik ilişkilerde şiddetin ana baba tutumları ve benlik saygısı ile ilişkisi
Diğer Başlıklar: The relationship between dating violence, parental attitudes and self-esteem
Yazarlar: Eldeleklioğlu, Jale
Yıldız, Meltem
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ana baba tutumları
Benlik saygısı
Romantik ilişkilerde şiddet
Dating violence
Parental attitudes
Self-esteem
Yayın Tarihi: 1-Tem-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yıldız, M. (2016). Romantik ilişkilerde şiddetin ana baba tutumları ve benlik saygısı ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmada; romantik ilişkilerde şiddetle ana baba tutumu, benlik saygısı ve bazı değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılından Marmara'da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 607 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlana Kişisel Bilgi Formu, Stanley Coopersmith (1967) tarafından geliştirilmiş olan ve Turan ve Tufan (1987) tarafından Türkçe 'ye uyarlanan "Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği", Kuzgun ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından geliştirilmiş olan "Ana Baba Tutum Ölçeği" ve Kılınçer ile Tuzgöl Dost tarafından (2012) geliştirilmiş olan "Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Bağımsız Örneklemler t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Scheffi testi, Kruskal Wallis H- Testi, Mann Whitney-U Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve aşamalı çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puanları ile öğrencilerinin cinsiyetleri, annenin eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne baba birliktelik durumu arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puanları ile üniversite öğrencilerinin yaşları, ailenin gelir durumu açısından anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır. Korelasyon bulgularına bakıldığında romantik ilişkilerde şiddet davranışıyla benlik saygısı ve anne-baba tutumları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Regresyon analizine ilişkin bulgulara bakıldığında ise romantik ilişkilerde şiddet davranışını, benlik saygısı, demokratik anne ve koruyucu baba tutumlarının anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
In this study the relationship between dating violence, parental attitudes, self-esteem and some variances was investigated. The sample group of the study consisted of 607 university students studying at a state university in Marmara during 2015-2016 academic year. Personal information form, "Coopersmith Self-esteem Inventory" developed by Stanley Coopersmith (1967) and adapted to Turkish language by Tufan and Tufan (1987), "Parental Attitude Scale" developed by Kuzgun and Eldeleklioğlu (2005), "Romantic Relationship Assessment Inventory" developed by Kılınçer and Tuzgöl Dost (2012) were used as the data collection tools in the study. Independent samples t-test, One Way Analysis Of Variance, Scheffi test, Kruskal Wallis H-Test, Mann Whitney-U test, Pearson Correlation Analysis, step-wise regression analyses were used to analyze the data. The findings of the study present significant differences between university students' dating violence points and the reasons of argument; the genders of the students, educational background of mother, educational background of father, coupledom status of parents. The findings of the study didn't present significant differences between university students' dating violence points and ages, income status of family. According to the correlation findings it was observed that there were significant relevance between the dating violence and self-esteem, parental attitudes.According to the findings related with the regression analysis, self-esteem, democratic mother and protective-demanding father attitudes significantly predicted the dating violence behavior. Findings were discussed in consideration of the literature and suggestions were made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10101
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
445162.pdf5.33 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons