Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10098
Title: Üretrotomi sonrası primer onarım yapılan tavşanlarda skar oluşumunu önlemek için Contractubex® (Allantoin, Heparin, Extractum Cepae) kullanımı
Other Titles: The use of Contractubex® (Allantoin, Heparin, Extractum Cepae) to prevent scar formation ın repaired area of rabbits performed on urethrotomy
Authors: Kılıç, Nizamettin
Ağengin, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Hipospadias
Allantoin
Heparin
Extractum
Cepae
Hypospadias
Allantoin
Heparin
Extractum cepae
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağengin, K. (2011). Üretrotomi sonrası primer onarım yapılan tavşanlarda skar oluşumunu önlemek için Contractubex® (Allantoin, Heparin, Extractum Cepae) kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Erkek çocukların yaygın konjenital anomalilerinden olan hipospadias onarımından sonra, operasyon bölgesinde meydana gelen skar dokusu postoperatif komplikasyonların oluşumunda rol oynamaktadır. Komplikasyonların azaltılması için birçok cerrahi teknik ve malzeme kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç; contractubex® (allantoin, heparin, extractum cepae [AHEC]) jel'in, üretrotomi sonrası onarılan bölgede, skar gelişimi üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Çalışmada; 45 adet Yeni Zellanda Beyaz cinsi erkek tavşan kullanılmıştır.Tavşanlar rastgele üç gruba ayrılmışlardır:Grup 1(K): Üretrotomi, primer onarım yapılan grup.Grup 2(A): Üretrotomi, primer onarım + 15 gün AHEC uyglanan grup.Grup 3(B): Üretrotomi, primer onarım + 30 gün AHEC uyglanan grup.Gruplardaki tavşanların üretrası, anjioketle (24 Fr) günde bir kez 30 gün kalibre edilmiştir. Kalibrasyonla birlikte, 2. gruptaki tavşanların üretrasına 15 gün, 3. gruptaki tavşanların üretrasına da 30 gün AHEC uygulanmıştır. Skar dokusu gelişimini değerlendirmek için; makroskopik ve histopatolojik değerlendirmeler yapılmıştır. AHEC uygulanan gruplarda; inflamasyon daha fazla olmasına rağmen, fibrozis daha az saptanmıştır. Sonuç olarak; AHEC uygulamasının operasyon sonrası skar dokusu gelişiminin azaltılmasında etkili olabileceği düşünülmektedir.
Hypospadias is a common congenital anomaly in males. Scar tissue occurs after the hypospadias repair and causes most of the complications. Numbers of surgical techniques and materials were used for decrease complications. The aim of our study; the effect of contractubex® (allantoin, heparin, extractum cepae [AHEC]) after urethrotomy on scare development in repaired area. We used forty five male New Zealand white rabbits.The rabbits were divided into three equal groups:Group 1(K); Urethrothomy and primer repair sequentiallyGroup 2(A); Urethrothomy and primer repair sequentially +. AHEC apply for 15 daysGroup 3(B); Urethrothomy and primer repair sequentially + AHEC apply for 30 daysAll of rabbits urethras calibrate by angiocath (24 Fr) one times a day for thirty days. AHEC apply second group rabbits urethras for 15 days and 30 days for third group. We estimated scar tissue development macroscopic and histopathologically. At AHEC treated groups; fibrosis is less common although inflammation is more than non treated group. In conclusion, AHEC may be effective for reducing the scarring formation after the surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10098
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307362.pdf2.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons