Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10090
Title: Sağlıklı ve diabetik bireylerde translaminer basınç farkı, lamina kribroza yerleşim yeri, kalınlığı ve okt anjiyografik vasküler yoğunluk bulgularının retrospektif olarak karşılaştırılması
Other Titles: Retrospective comparison of translaminar pressure difference, lamina cribrosa location, thickness and OCT angiographic vascular density findings in healthy and diabetic subjects
Authors: Baykara, Mehmet
İlhan, Esin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diabet
SD-OKT
Lamina kribroza kalınlığı
Lamina kribroza kurvatur indeksi
OKT anjiografi
Diabetes
SD-OCT
Lamina cribrosa thickness
Lamina cribrosa kurvatur index
OCT angiography
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlhan, E. (2017). Sağlıklı ve diabetik bireylerde translaminer basınç farkı, lamina kribroza yerleşim yeri, kalınlığı ve okt anjiyografik vasküler yoğunluk bulgularının retrospektif olarak karşılaştırılması.Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı, sağlıklı ve diabetik bireylerde ki translaminer basınç farkı, lamina kribroza yerleşim yeri ve kalınlığı bulgularının karşılaştırılması ve diabetus mellitusun bu parametreler üzerine etkisini araştırmak. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniği'nde izlenen diabetik ve diabetik olmayan 140 olgunun göz muayene ve optik koherens tomografi (OKT) sonuçlarının bulunduğu hasta dosyaları retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların 71'i kadın, 69'u erkekti. Hastaların 79'u diabetik, 61'i non-diabetik grupta iki başlık altında değerlendrildi. Tüm olguların görme keskinliği, Goldmann aplanasyon tonometresi kullanılarak göz içi basıncı ölçümleri, biomikroskopi ve göz dibi incelemesi, pakimetri, aksiyel uzunluk, OKT ve OKT angio tetkikleri değerlendirildi. Yapılan OKT ölçümlerinden değerlendirilen lamina kribroza kurvatur indexi diabetiklerde 13,717 (5,74-33,91) ve non-diabetikler de 13,118 (5,53-27,05) benzerdi (p=0,181). Lamina kribroza derinliği diabetiklerde 308 (122-622) µm, non-diabetiklerde 354 (158-677) µm idi. Lamina kribroza kalınlığı diabetiklerde 317,43±43,169 µm, non-diabetiklerde 339,43±37,688 µm idi ve her iki parametre de anlamlı farklı bulundu (her ikisi için de p<0,001). Lamina kribroza kalınlık ve derinlik parametleri koroidal kalınlığı da içerdiği için, bu farkın diabetus mellitus'un koroidal tabaka üzerinde yaptığı değişikliklere bağlı olabileceği düşünüldü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda lamina kribrozanın morfolojik yapısı nedeniyle lamina kribroza kurvatur indeksinin, lamina kribrosa derinliğinden daha değerli bir parametre olabileceği düşünüldü. OKT anjiografi görüntülerinin değerlendirilmesi ile diabetik grubun ortalama vasküler yoğunluk gradiyenti 123,82(43,78-188,88), non-diabetik grubun 163,20 (104,87-206,98) bulundu. İki grup anlamlı farklı bulundu (p<0,001). OKT anjiografi, pratik ve non-invaziv işlem olması nedeni ile gelecekte bir çok retina ve koroidi etkileyebilecek hastalıkların erken tanı, takip ve prognozunda belirleyici olabileceği düşünüldü.
The aim of our study is to investigate the effect of translaminar pressure difference, location and thickness of lamina cribrosa in healthy and diabetic subjects and the effect of diabetic mellitus on these parameters. Patients with ophthalmic examination and optical coherence tomography (OCT) results of 140 diabetic and non-diabetic patients who were followed up at Uludag University School of Medicine Department of Ophthalmology were retrospectively analyzed. Seventy one of the patients were female, 69 were male. Seventy-nine of the patients were diabetic, and 61 were in the non-diabetic group. All cases were evaluated for visual acuity, intraocular pressure measurements using Goldmann applanation tonometry, biomicroscopy and ocular examination, pachymetry, axial length, OCT and OCT angio examinations. The lamina cribrosa curvature index assessed by OCT measurements was 13,717 (5,74-33,91) in diabetics and 13,118 (5,53-27,05) in non-diabetics (p = 0,181). The depth of lamina cribrosa was 308 (122-622) µm in diabetics and 354 (158-677) µm in non-diabetics. The thickness of the lamina cribrosa was 317,43 ± 43,169 µm in diabetics and 339,43 ± 37,688 µm in non-diabetics and both parameters were significantly different (p <0.001 for both). Since lamina cribrosa thickness and depth measurements inclues choroidal thickness we believe that the difference is due to the effects of diabetes on the choroid. Because of the morphological structure of the lamina cribrosa as a result of the evaluations made, it is thought that the lamina cribrosa curvatur index may be a more valuable parameter than the depth of lamina cribrosa. Assessment of OCT angiography revealed that the mean vascular density gradient in the diabetic group was 123.82 (43.78-188.88), and the non-diabetic group was 163.20 (104.87-206.98). The two groups were significantly different (p <0.001). It is thought that OCT angiography is a practical and non-invasive procedure and may be a determinant in early diagnosis, follow-up and prognosis of diseases that may affect many retina and choroid in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10090
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
482729.pdf
  Until 2020-11-27
1.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons