Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10089
Title: Trifazik abdomen bt'nin adrenal kitle karakterizasyonundaki tanısal değeri: Uzun dönem klinik sonuçlar
Other Titles: The diagnostic value of triphasic abdominal CT in characterization of adrenal masses: Long-term clinical outcomes
Authors: Bolca Topal, Naile
Sınır, Sercan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Adrenal kitle karakterizasyonu
Kontrastsız BT
Mutlak ve rölatif yıkanma yüzdesi
Geç dönem görüntüleme
Adrenal mass characterization
Unenhanced CT
Absolute and relative percentage washout
Delayed scanning
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sınır, S. (2017). Trifazik abdomen bt'nin adrenal kitle karakterizasyonundaki tanısal değeri: Uzun dönem klinik sonuçlar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kontrastsız BT atenüasyon değeri, mutlak yıkanma yüzdesi ve rölatif yıkanma yüzdesinin adenomları, nonadenomatöz adrenal lezyonlardan ayrımının tanısal değerlerinin geniş klinik seride araştırılması amaçlandı. Çeşitli adrenal kitlelere sahip 266 hastadaki 309 adrenal kitlenin BT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bir kitlenin kontrastsız BT atenüasyon değeri 10 HU (Hounsfield ünitesi) ve altında ya da mutlak yıkanma yüzdesi %60'dan fazla ya da rölatif yıkanma yüzdesi %40'dan fazla ise, adenom tanısı aldı. Her kitlenin kesin tanısı histopatolojik değerlendirme ya da en az 1 yıllık takip görüntüleme yöntemleri ile doğrulandı. 242 (%78) kitlenin son tanısı adenom ve 67 (%22) kitlenin ise nonadenom idi. Kontrastsız BT, mutlak ve rölatif yıkanma yüzdelerinin adenom tanısındaki duyarlılık-özgüllük oranları sırasıyla, %85-%98, %96-%98 ve %98-%97 olarak bulundu. Sonuçlarımıza göre, bir adrenal kitle kontrastsız BT atenüasyon değeri ile yüksek özgüllük ve kabul edilebilir duyarlılık oranları ile benign adenom tanısı alabilmektedir. BT yıkanma yöntemleri ile altın standart yöntemler arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Hasta görüntüleme masasından kalkmadan önce, bütün standart kontrastlı abdomen BT imajları sorumlu radyolog tarafından gözden geçirilirse, adrenal kitle tespit edilen olgularda 15. dakika geç faz imajlar elde edilebilir. Bu sayede rölatif yıkanma yüzdesi kullanılarak adrenal kitleler tek seferde karakterize edilebilir ve ek BT görüntülemenin önüne geçebiliriz.
The aim of this study was to investigate the diagnostic value of unenhanced CT attenuation value, absolute and relative percentage washout in the differentiation of adenomas from nonadenomatous adrenal masses in the large clinical series. We retrospectively analysed the CT scans of 309 adrenal masses in 266 patients with a variety of adrenal masses. An adenoma was diagnosed if a mass had an attenuation value of 10 HU (Hounsfield unit) or less at unenhanced CT or an absolute percentage washout of more than 60% or a relative percentage washout of more than 40%. Final diagnoses of each mass was confirmed with histopathological evaluation or at least 1 year follow-up imaging. Final diagnosis was adenoma in 242 (78%) masses and nonadenoma in 67 (22%). The sensitivity-specificity of unenhanced CT, absolute and relative percentage washouts for diagnosis of adenomas were 85%-98%, 96%-98% and 98%-97%, respectively. Unenhanced CT attenuation values can characterize an adrenal mass a benign adenoma with high specificity and acceptable sensitivity. There was no significant statistical difference between sensitivity and specificity of CT washout methods and gold standard methods. If the radiologists see all of the standard enhanced abdominal CT images before the patient leaves the scanning table, they can obtain a 15-minute-delayed scan in a patient with incidental adrenal mass. In this way, we can use the relative percentage washout to characterize the adrenal mass at one time and we can prevent from additional CT imaging
URI: http://hdl.handle.net/11452/10089
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
482728.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons