Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10087
Title: Alzheimer hastalığı tanısı olan ve olmayan, 65 yaş üstü hastaların acil servis başvurularının incelenmesi
Other Titles: Determining the reasons and frequency of emergency department applications of patients with the diagnosis alzheimer disease over the age of 65 and comparison of the applications of the patients over the age of 65 whom doesn't have alzheimer disease
Authors: Armağan, Erol
Veral, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Alzheimer hastalığı
Yaşlı hasta
Emergency department
Alzheimer’s disease
Old patients
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Veral, S. (2016). Alzheimer hastalığı tanısı olan ve olmayan, 65 yaş üstü hastaların acil servis başvurularının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı acil servisimize başvuran 65 yaş üstü Alzheimer tanısı olan hastaların acil servise başvuru nedenlerinin ve başvuru sıklığının belirlenmesi ve 65 yaş üstü Alzheimer tanısı olmayan hasta grubu ile karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 500 hasta alındı. Hastaların yaş grupları ile cinsiyet, mevsim olarak başvuru zamanları, vital bulguları, glaskow koma skoru (GKS), geliş şikâyetleri, ek kronik hastalıkları, aldığı tanılar ve sonlanma şekilleri karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan Alzheimer hastalığı olan grubun ortalaması 78.9±6.8 yaş, Alzheimer hastalığı olmayan grubun ortalaması 74.3±6.9 yaş olup Alzheimer hastalığı olan grubun yaş ortalaması, Alzheimer hastalığı olmayan gruptan anlamlı daha yüksekti (p<0.05). Başvuran hastalardan 263'ü kadın, 237'si erkekti. Alzheimer hastalığı tanısı olan hastaların sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, GKS değeri Alzheimer hastalığı tanısı olmayan gruptan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Alzheimer hastalığı tanısı olan grubun en çok sonbahar mevsiminde (%34.0) başvurduğu, Alzheimer tanısı olmayan grubun ise en çok yaz mevsiminde (%32.0) başvurduğu görüldü. Alzheimer hastalığı tanısı olan ve olmayan grupta geliş mevsimi anlamlı farklılık göstermiştir (p<0.05). Alzheimer hastalığı tanısı olan hastaların geliş şikayetlerine bakıldığında en sık şuur bozukluğu ile (%23.6) acil servise başvurdukları, Alzheimer hastalığı tanısı olmayan hastaların ise geliş şikayetlerinin en sık nefes darlığı ile (%20.4) acil servise başvurdukları saptandı. Alzheimer hastalığı tanısı olan grupta en sık acil servis tanısı enfeksiyon iken (%29.6), diğer grupta ise en sık kardiyovasküler sistem hastalıkları (%30.0) izlendi. Alzheimer olan ve olmayan grupta klinik ve yoğun bakım yatışı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Alzheimer olan hastalarda yatış süresi, Alzheimer olmayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). 65 yaş üstü yaşlı hastaların acil servise başvuru şikâyetlerini değerlendirirken, ek hastalıklarının ve bu hastalıklardan kaynaklanan sorunların iyi bilinmesi gereklidir. Alzheimer hastalarının acil servise geliş sıklığının azaltılması için hastalıkları ile ilgili takiplerinin ve evde bakımının düzenli ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir.
The purpose of the study is to determine the reasons and frequency of emergency department applications of patients with the diagnosis of Alzheimer disease over the age of 65 and to compare with the applications of the patients over the age of 65 whom doesn't have Alzheimer disease. Five hundred patients were inluded in the retrospective study. All patients' age, gender, application season, vital signs, glaskow coma scale (GCS), complaints, accompanying chronic diseases, emergency department diagnoses and the termination patterns were recorded. The average of age of the patients with Alzheimer diease was 78.9±6.8 years and 74.3±6.9 years at the group of patients without Alzheimer diease, therefore, the average age of patients with Alzheimer diease was statistically higher (p<0.05). 263 of all patients were women. The systolic blood pressure, diastolic blood pressure and GCS of patients with Alzheimer diease was statistically lower (p<0.05) than the other group. It was observed that patients with Alzheimer diease applications were mostly at autumn (34.0%), while it was summer at the other group (32.0%) and this difference of application season was statistically significantly (p<0.05). When the patients complaints are examined, it is confirmed that impairment of concsiousness (23.6%) was the leading complaint at patients with Alzheimer diease, whereras dispnea (20.4%). was the leading complaint at patients without Alzheimer diease. Infection (29.6%) was the most common emergency department at Alzheimer group, while cardiovascular system diseases (30.0%) were most common diagnosis at the group of patients doesn't have the diagnosis of Alzheimer diease. There was not any difference between these two group of patients in terms of clinical and intensive care unit admission (p<0.05). Hospitalisation time was higher in Alzheimer diagnosed patients than the non-diagnosed patients (p˂0.05). While evaluating the application complaints to emergency department of elder patients over the age of 65, comorbidities and the problems caused by comorbidities should be known well. It is significant to follow up the Alzheimer diagnosed patients and to care properly and regularly at home in order to reduce frequency of emergency department applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10087
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429001.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons