Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10085
Title: Acil servise başvuran travma hastalarının mortalite tahmininde triyaj erken uyarı skoru (TEWS) değerliliği
Other Titles: The value of triage early warning score (TEWS) to predict mortality of trauma patients presenting to the emergency department
Authors: Armağan, Erol
Torun, Gökan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Travma
Triyaj
Acil servis
Trauma patients
Triage
Emergency department
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Torun, G. (2016). Acil servise başvuran travma hastalarının mortalite tahmininde triyaj erken uyarı skoru (TEWS) değerliliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Acil Servis'e gelen ve Amerikan Cerrahlar Birliği tarafınca düzenlenen İleri Travma Yaşam Desteği [(Advanced Trauma Life Support) (ATLS)] protokolüne göre triyaj yapılan travmalı hastalarda hem prognozu öngörmek için risk belirleyici bir araç olarak hem de bu hastaların öngörülen acil tedavilerinde Triyaj Erken Uyarı Skoru'nu [Triage Early Warning Score (TEWS)] değerlendirmektir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine başvuran 18 yaş ve üstü, ATLS protokolüne göre kriterleri karşılayan, travmalı 381 hastanın demografik verileri, vital bulguları, anatomik yaralanma bölgeleri ve sonlanma bilgileri (yatış / sevk / taburcu / tedavi red / eksitus) kaydedildi. Hastaların TEWS değerleri hesaplandı. Hastaların yaş ortalaması 39,9±17,3 (18-93) ve %82,2'si erkek idi. En sık başvuru nedeni Yüksek Hızlı Çarpışma (%32,7) ve en sık yaralanma bölgesi (%36,6) ekstremiteler idi. Mortalite oranı %2 olarak saptandı. Yaşayan ve eksitus olanların öngörüsünde TEWS değerinin anlamlı [0,973 (0,944-1)] etkinliği gözlenmiştir (p˂0,05). Yaşayan ve eksitus olanların öngörüsünde ROC analizinde, TEWS Eğri Altı Alanı (EAA); en yüksek [0,930 (0,895-0,966)], cut-off değeri 5 idi. Triyaj Erken Uyarı Skoru'nun acil serviste travma hastalarının acil tedavisini öngörmede de anlamlı etkinliği gözlenmiştir (p˂0,05). Sırasıyla, entübasyon, tüp torakostomi, kan ürünü kulanımı ve acil operasyon öngörüsünde ROC analizinde, TEWS EAA; en yüksek [0,979 (0,962-0,996)], [0,924 (0,887-0,962)], [0,964 (0,939-0,989)] ve [0,919 (0,881-0,956)] olarak saptanmıştır. Triyaj Erken Uyarı Skoru acil serviste travma hastaları için acil tedavi ve prognozu öngörmede uygundur ve risk altındaki travma hastalarını tanımlayabilir. Triyaj Erken Uyarı Skoru, ATLS protokolü ile birlikte travma hastalarında uygulanması kolay, uyarıcı nitelikte bir travma triaj skoru olarak kullanılabilir.
The Value of Triage Early Warning Score (TEWS) to Predict Mortality of Trauma Patients Presenting to the Emergency Department In the current study, we aimed at detecting the predictive accuracy of the triage early warning score (TEWS) in the prognosis and emergency treatment for trauma patients admitted to the emergency department (ED). A total of 381 trauma patients admitted to Uludag University Faculty of Medicine Emergency Department who were 18 years and older of age were eligible for inclusion in the study. Demographic data, vital signs, anatomic injured parts and finalization information (hospitalization / transfer / discharge / treatment rejection / exitus) were recorded in approximately 3 months prospectively. The TEWS was recorded in all patients. The primary end-point was during 4 weeks and the emergency responses (such as entubation, tube thoracostomy, blood product replacement, emergency operation) in the ED. Mean age of the patients was 39,9±17,3 (18-93) and 82,2% were male. The most frequent cause of presentation was high risk auto crush (32,7%) and the most common injured parts were extremities (36,6%). Mortality rate was 2%. 4-week mortality prediction rates of TEWS was found to be statistically significant (p<0,001). In predicting mortality rates during 4 weeks, the cut-point was greater than 5, the areas under the receiver operating characteristic curves (AUCROC) was 0,973 (0,944-1). The AUCROC of TEWS in predicting the emergency responses for entubation [0,979 (0,962-0,996)], for tube thoracostomy [0,924 (0,887-0,962)], for blood product replacement [0,964 (0,939-0,989)] and for emergency operation was [0,919 (0,881-0,956)] respectively. TEWS is effective in predicting the prognosis and emergency treatment for trauma patients admitted to ED.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10085
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
428999.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons