Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10083
Title: Ön çapraz bağ onarımı ile eş zamanlı menisküs onarımı veya tama yakın menisektomi yapılan hastaların tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparing the clinical results of anterior cruciate ligament reconstruction with concurrent meniscus repair or concurrent subtotal meniscectomy
Authors: Demirdağ, Burak
Eken, Gökay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ön çapraz bağ
Menisküs onarımı
Tama yakın menisektomi
ACL
Meniscus repair
Subtotal meniscectomy
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eken, G. (2016). Ön çapraz bağ onarımı ile eş zamanlı menisküs onarımı veya tama yakın menisektomi yapılan hastaların tedavi sonuçlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ön çapraz bağ (ÖÇB) ve menisküs yaralanması olan hastalarda menisküs tedavisinin ÖÇB tedavisini nasıl etkilediği literatürde tartışılmaktadır. Çalışmamızda ÖÇB ile birlikte vertikal longitudinal (kova sapı) tipi medial menisküs yırtığı olanlara ÖÇB onarımı ile beraber menisküs onarımı veya tama yakın menisektomi uygulamasının klinik sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Ocak 2009 – Kasım 2015 arasında UÜTF Ortopedi ve Travmatoloji A.D.' da ÖÇB kopuğu ile birlikte vertikal longitudinal tipte medial menisküs yırtığına girişimsel artroskopi uygulanan 30 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların; 28' i erkek 2' si kadın, takip süresi 44 ay (6-79), yaşları 28 (15-49), yaralanma ile ameliyat arasında geçen süre 10 ay (1-120) bulundu. ÖÇB onarımı ve eş zamanlı menisküs onarımı veya eş zamanlı tama yakın menisektomi uygulanan olarak iki grubun, muayeneleri, Lysholm, IKDC (International Knee Documentation Committee), HSS (Hospital for Special Surgery), Tegner aktivite skorları, komplikasyonları değerlendirildi. Menisküs onarımı grubunda ve tama yakın menisektomi grubunda Lysholm skoru 95 (85 – 100) - 99 (89 – 100), IKDC skoru 93 (70 – 100) - 99 (86 – 100), HSS skoru 95 (80 – 100) - 98 (78 – 100), ameliyat öncesi sportif aktivite düzeyine ulaşan hasta sayısı 6 (%40) - 14 (%93,3) saptandı. Gruplar arasında IKDC ve sportif aktiviteye dönüşte istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Çalışmamızda ÖÇB ve vertikal longitudinal (kova sapı) tipi medial menisküs yaralanması olan hastalarda ÖÇB onarımı ve tama yakın menisektomi souçlarının kötü olmadığı, menisküs onarımının klinik sonuçlarının menisektomiye göre daha iyi olduğu anlaşıldı. Bu sebeple, onarılabilecek menisküs yaralanması olan hastalarda, menisektomiye göre teknik olarak daha zor ve maliyetli menisküs onarımının hasta için daha yararlı olacağı kanısındayız.
The effect of meniscal injury treatment on (ACL) treatment is still controversial at the patients who have anterior cruciate ligament (ACL) and meniscal injury in literature. We aimed to compare the clinic results of ACL reconstruction with concurrent meniscus repair or concurrent subtotal meniscectomy at patients diagnosed with ACL rupture and vertical longitudinal (bucket handle) type medial meniscal tear. 30 patients diagnosed with ACL rupture with vertical longitudinal (bucket handle) type medial meniscus tear and performed interventional arthroscopy in Uludag University Faculty of Medicine Orthopaedics and Traumatology Department between January 2009 – November 2015 were retrospectively examined. Follow-up time was 44 months (6-79), age was 28 (15-49), 28 male and 2 female. Time interval between trauma and surgery was 10 months (1-120). At two groups - ACL reconstruction and simultaneously meniscus repair or simultaneously subtotal meniscectomy - knee examination findings, Lysholm, IKDC (International Knee Documentation Committee), HSS (Hospital for Special Surgery), Tegner activity scores, complications were evaluated. Meniscectomy and meniscus repair groups' results were Lysholm 95 (85-100) - 99 (89-100), IKDC 93 (70-100) - 99 (86-100), HSS 95 (80-100) - 98 (78-100), reached preoperative sportive activity level 6 (%40) - 14 (%93.3). Statistically significant difference was identified on IKDC score and sportive activity level. In this study ACL reconstruction and subtotal meniscectomy results were not bad; however, ACL reconstruction and meniscus repair's clinic results were better than meniscectomy. Our opinion by these means is, technically harder and costly meniscal repair is better than meniscectomy for patients diagnosed with repairable meniscal tear.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10083
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
428997.pdf606.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons