Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10082
Title: Hastaların anestezi süreci, anestezistlerin bu süreçteki rolü ile ilgili bilgi düzeylerinin preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi
Other Titles: Preoperative and postoperative assessment of patients' knowledge about anesthesia and the role of anesthesiologists
Authors: Gören, Suna
Oğur, Filiz Kıraç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestezi bakımı
Preoperatif dönem
Postoperatif dönem
Bilgi
Anket
Anesthesia care
Preoperative period
Postoperative period
Knowledge
Questionnaire
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğur, F. K. (2016). Hastaların anestezi süreci, anestezistlerin bu süreçteki rolü ile ilgili bilgi düzeylerinin preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız hastaların anestezi süreci, anestezistlerin bu süreçteki rolü konusunda bilgi düzeylerini saptamak, endişelerini öğrenmek; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, anestezi deneyimi, ASA (American Society of Anesthesiologists) sınıfı faktörlerinin etkilerini preoperatif ve postoperatif dönemde araştırmak üzere planlanmıştır. Hastane etik kurul onayı sonrasında, Aralık 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında Anestezi Polikliniği'ne başvuran hastalardan preoperatif anket formunu doldurmaları istendi. Postoperatif dönemde takip edildikleri klinikte ziyaret edilerek 2. anket formunu doldurmaları, bilgi düzeylerindeki değişikliği değerlendirmek amacıyla preoperatif formdaki 5-17. soruları tekrar cevaplandırmaları istendi. Çalışmaya ≥18 yaş, okuma-yazma bilen, yoğun bakım takibi planlanmayan, elektif cerrahi geçirecek hastalar dahil edildi. Preoperatif dönemde, anestezi polikliniğinin işlevini bilme ve bilgilendirmenin endişeleri azaltacağı düşüncesi; postoperatif dönemde, korku ve endişelerimde azalma oldu cevabı ile anestezistin adını bilme insidansı yüksektir (p<0,001, p=0,010, p=0,006, p=0,012). Preoperatif dönem ile karşılaştırıldığında anestezi uygulama şekilleri, peroperatif hasta takibi, derlenme, preoperatif açlık süreci ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerinin arttığı bulunmuştur (p=0,011, p=0,011, p=0,001, p<0,001, p=0,009). Anestezistin ameliyathane dışındaki çalışma alanları ve preoperatif açlık süresi ile ilgili bilgi düzeylerinde azalma izlenirken, ameliyat süresince yapılanlar ile ilgili bir değişiklik izlenmemiştir (p<0,001, p=0,015, p=0,927). Olumlu sonuçların varlığına rağmen çalışmamız, toplumun büyük bir kesiminde bu uzmanlık alanının varlığı, görev tanımı, yetkinlik ve yeterliliği konularında bilgi eksikliği olduğunu, günümüzde hastaların hala anestezist ve anestezi süreci ile ilgili bilgilendirmeye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Anestezi bakımı süresince hastalara yeterli zaman ayrılması, bilgilendirme sorumluluğunun cerrah ile uygun şekilde paylaşılması, kolay ulaşılabilir materyal ve medya araçlarının kullanımı ile daha geniş kitlelere ulaşılması sonucu hastaların bilgi düzeylerinin arttırılabileceği kanısındayız.
The present study was planned to specify patients' knowledge level and concerns related to the process of anesthesia and the role of the anesthesiologist in this process as well as to analyze the effects of the factors including age, gender, education, anesthesia experience, and the ASA (American Society of Anesthesiologists) class in the preoperative and postoperative period. After obtaining the approval of the Hospital's Ethics Committee, the patients admitted to the Anesthesia Preanesthetic Assessment Unit between December 2014 and September 2015 were requested to fill in a preoperative questionnaire form. In the postoperative period, the patients were visited at the clinic and requested to fill in the second questionnaire form and to re-appraise the 5th and 17th questions included in the preoperative questionnaire in order to analyze the change in their knowledge level. The patients, who were over 18 years of age, knew to read and write, were scheduled for elective surgery and did not need follow-up in the intensive care unit, were involved in the study. The incidence of knowledge about the function of Anesthesia Preanesthetic Assessment Unit and the idea that being informed will reduce concerns in preoperative period also the incidence of 'my fear and anxiety decreased' response and knowing the name of anesthesiologist in postoperative period was high (p<0,001, p=0,010, p=0,006, p=0,012). It was observed that patients' knowledge level regarding how the anesthesia is performed, perioperative monitoring, recover, preoperative fasting and the use of medication are increased after the procedure (p=0,011, p=0,011, p=0,001, p<0,001, p=0,009 respectively). Whereas there was a decrease in patients' knowledge level regarding anesthesiologists' working fields out of the operating room and the duration of preoperative fasting, there was no change in the patients' knowledge level regarding what happened during the operation (p<0,001, p=0,015, p=0,927 respectively). Despite the presence of favorable findings, our results support that a large segment of community does not have enough knowledge about the presence of such a specialty as anesthesiology, its job description, and required competencies and qualifications for the profession. At present, patients still need to be informed about anesthesia process and anesthesiologist. We believe that allocating sufficient time for the patient during the anesthesia care, appropriate sharing the briefing responsibility with the surgeon, using informative materials easy to access and using both printed and media tools may facilitate reaching larger masses and increasing the patients' knowledge level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10082
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
428996.pdf781.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons