Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10077
Title: Avrupa Birliği bütçesi ve Avrupa borç krizi sürecindeki işlevselliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: European Union budget and an assessment of its functionality within the process of European debt crisis
Authors: Çetinkaya, Özhan
Serbes, Halil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Devlet bütçesi
Ekonomik entegrasyon teorisi
Avrupa Birliği bütçesi
Bütçe reformu
Çok yıllı mali çerçeve
Borç krizi
Mali yönetişim
Public budget
The theory of economic integration
European Union budget
Budget reform
Multiannual financial framework
Debt crisis
Fiscal governance
Issue Date: 31-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serbes, H. (2015). Avrupa Birliği bütçesi ve Avrupa borç krizi sürecindeki işlevselliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avrupa Birliği Bütçesi'nin iki temel özelliği vardır. Bunlardan ilki, Avrupa entegrasyon süreci içerisinde ortak politikaların finansmanını sağlamaktır. İkincisi ise, her mali yılın sonunda denk bağlanmasına yönelik getirilen ilkedir. Birlik bütçesinin ikinci özelliği, onun ekonomik ve parasal birlik içerisinde ve siyasal birlik sürecinde işlevsel bir araç olmasını engellemektedir. Çünkü Birlik bütçesine yönelik belirlenen denklik ilkesi, onun özellikle gelirin yeniden dağılımını ve makrokeonomik istikrarı sağlayıcı işlevlerini yerine getirmesinde gerekli olan yeterli büyüklüğe ulaşamaması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan ve olumsuz etkileri derinleşerek günümüzde de devam eden borç krizi, ileri sürülen görüşü doğrular niteliktedir. Avrupa Birliği Bütçesi'nin gerek normal dönemlerde gerekse kriz dönemlerinde işlevsel ve politik bir araç olamamasında, Birlik'te inşa edilen ve uygulanmakta olan neo-liberal politikaların da etkisinin olduğu görülmektedir. Borç krizine karşı Birlik'te alınan önlemler de neo-liberal politikaların varlığını ve Birlik bütçesinin işlevsel bir araç olmadığını ve ondan gittikçe uzaklaştırıldığını pekiştirir niteliktedir.
European Union Budget has two main features. The first of these is to finance common policies within the process of European integration. The second one is a principle handed towards balancing revenues and expenditures at the end of fiscal years. The principle of equivalence, the second main feature of European Union Budget, restrains that the European Union Budget is a functional instrument within the process of political union and economic and monetary union. Due to the principle of equivalence, the European Union Budget has not enough magnitude to carry out the functions of redistribution of income and macroeconomic stability. Indeed, the debt crisis arising and continuing nowadays by deepening in European Union confirms the argument. Not only the principle of equivalence but also neo-liberal policies implemented within European Union influences that European Union Budget is not a political and functional instrument within both ordinary periods and the times of economic crisis. The measures guarded against debt crisis within European Union reinforces that European Union Budget is not a functional instrument and the neo-liberal policies exists.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10077
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427468.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons