Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10072
Title: Küresel ekonomik krizde vergi politikası önlemleri: Türkiye örneği
Other Titles: Tax policy measures in the global economic crisis: The case of Turkey
Authors: Tokatlıoğlu, Mircan Yıldız
Tabar, Çağlayan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Küresel ekonomik kriz
Küresel finansal kriz
Krizin Türkiye'ye etkileri
Vergi politikası
Vergi önlemleri
Vergi indirimleri
Global economic crisis
Global financial crisis
Effect of the crisis in Turkey
Tax policy
Tax measures
Tax reductions
Issue Date: 11-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tabar, Ç. (2015). Küresel ekonomik krizde vergi politikası önlemleri: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ekonomik kriz, bir ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların ekonomiyi olumsuz etkilemesidir. Ekonomik krizlerin olumsuz etkilerinin azaltılması için çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu politikalardan biri de vergi politikasıdır. 2008 yılında ABD' de ortaya çıkan finansal kriz, menkul kıymetler aracılığıyla yayılmış ve küresel bir nitelik kazanmıştır. 2001 krizinden sonra Türkiye'de alınan önlemler finans sektörünün bu krizden etkilenmesini önlemiştir. Ancak kriz Türkiye'ye dış ticaret, kredi ve güven kanalıyla bulaşmış, Türkiye'de reel kriz olarak ortaya çıkmış ve ekonomik göstergelerin bozulmasına yol açmıştır. Krize karşı ilk olarak para politikası tedbirleri alınmış fakat bu tedbirler yeterli olmayınca ağırlıklı olarak vergi politikası olmak üzere maliye politikalarına başvurulmuştur. Bu dönemde uygulanan vergi politikaları krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik KDV ve ÖTV indirimleri şeklinde uygulanmıştır.
Economic crisis is set of events arising abruptly and unexpectedly in an economy. By means of set of these, the economy is adversely affected. Various policies are implemented to decrease these adverse effects of economic cries. Tax policies are one of the these policies. A financial crisis which is on a global scale have arisen in the USA expanding via securities in 2008. Following 2001 crisis, Turkey have taken some measures towards financial sector. By this way, the financial sector has been prevented from the adverse effects. However, the crisis spreading via foreign trade, loan and confidence and arising a real crisis in Turkey has given rise to worsen economic indicators. Initially, monetary policy measures have been taken against the crisis. However, the measures have not been adequate to decrease adverse effects of the crisis. Therefore, fiscal policies, mainly tax policies, have been appealed to. Tax policies implemented within crisis ridden have been enforced in the form of the allowance of VAT and private consumption tax towards most-affected sectors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10072
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427466.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons