Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10066
Title: Örgütsel değişim ve örgütte değişime karşı gelişen direnci kırma politikaları
Other Titles: Organizational change and policies for breakdown of resistance to change in organization
Authors: Bozkurt, Veysel
Yücel, Feyza Çankaya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Örgüt
Değişim
Değişim yönetimi
Direnç
Direnci kırma politikaları
Organization
Change
Organizational change
Change management
Resistance
Policies for breakdown of resistance
Issue Date: 16-Feb-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, F. Ç. (2011). Örgütsel değişim ve örgütte değişime karşı gelişen direnci kırma politikaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, toplumsal ve ekonomik hayatta önemli roller üstlenen örgütlerin, değişim süreciyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, örgütsel değişim kavramsal çerçevede genel hatlarıyla anlatılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, örgütsel değişimin karşısındaki en büyük engel olan direnç ve direncin örgütleri nasıl etkilediği, başarılı bir örgütsel değişim için direncin kırılmasında kullanılacak politika ve yöntemler ve değişim sürecinde liderlik özellikleri, kavramsal çerçevesiyle detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, değişim yaşamış kamu, özel ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve liderlerinin deneyimlerinden faydalanılarak, değişim süreci ve değişime karşı gelişen direncin kırılması için uygulanan politika ve yöntemler, içerik analizi yöntemiyle irdelenmektedir. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden literatür tarama, görüşme ve gözlem metotları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, örgütsel değişimin kavramsal çerçevesine göre oluşturulan standartlaştırılmış açık uçlu soru formu yardımıyla yapılmış ve bulgular kavramsal çerçeveye sadık kalınarak içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Çalışma, örgütler için değişimin bir zorunluluk olduğunu, değişimin önündeki en büyük engelin, örgüt üyeleri tarafından geliştirilen direnç olarak görüldüğünü ve örgüt uygulamalarında başarının, istikrar ve tutarlılıkla sağlanabileceğini ortaya koymaktadır.
In this study, knowledge about the change process of organizations which assume important roles in social and economical life is included. In the first chapter of the study, organizational change is explained in conseptual outline with general aspects. In the second chapter of the study, resistance, which is the most effective barrier against organizational change and how resistance affects the organizations and policies/methodologies for breakdown of resistance for a successful organizational change and conseptual outlines of leadership charachteristics for a change process are particularly defined. In the third chapter of the study, implemented policies and methodologies for change process and breakdown of resistance to change are explicated with the help of experiences of leaders and managers who managed the change process in their organizations active in public, private and non govermental organization sectors, by content analysis methodology. Study is realized by usage of all qualitative research techniques, literature exploring, intercourse and observation methodologies. During the intercourses, an open-end question form, which is standardized according to conseptual outline of organizational change, is used and indications are commented by content analysis methodology closely due to conseptual outline. Study presents that change is a must for organizastions and most effective barrier to change seems to be resistance created by organization members and success in organizayional implementations is provided by stability and consistency.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10066
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312288.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons