Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10060
Title: İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin çok yönlü desteklenmesine yönelik bir eylem araştırması
Other Titles: Supporting first grade students' reading skills in various ways: An action research
Authors: Erdal, Kelime
Kartal, Hülya
Bozkurt, Metin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Keywords: İlkokul birinci sınıf öğrencileri
Primary school first grade students
Okuma
Eşli okuma
Eylem araştırması
Okuma becerileri
Etkileşimli kitap okuma
Reading
Paired reading book
Action research
Reading skills
Dialogic reading book
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, M. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin çok yönlü desteklenmesine yönelik bir eylem araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, fiziksel gelişimi ile ilgili velisi tarafından belirtilmiş ve tespit edilmiş sorunları olmayan, erken okuryazarlık becerileri desteklenmemiş ve okul öncesi eğitimi almadan okula başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin çok yönlü desteklenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması ile desenlenerek yürütülmüştür. Araştırma, Zonguldak ili Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilkokulda yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen, ilkokul birinci sınıfa devam eden iki öğrenci ve bu öğrencilerin velileri ve onların yerine geçen yetişkinler oluşturmuştur. Araştırmanın nitel verileri konuşma analiziyle ve betimsel analizle, nicel verileri “Peabody Resim Kelime Testi” ve “Yanlış Analizi Envanteri” ile analiz edilmiştir. Araştırmada, Okuma Becerilerini Destekleme Programı (OBEDEP) geliştirilmiştir. Programın başlangıcında ve sonunda öğrencilerin dil gelişimi incelenmiştir. Programın sonunda yapılan ölçümde, öğrencilerin dil gelişimi puanlarının yükseldiği belirlenmiştir. Araştırmada geliştirilen Okuma Becerilerini Destekleme Programı‟nın (OBEDEP) birinci bölümünde, öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerindeki gelişimi incelenmiştir. Çalışma grubundaki veliler veya onların yerine geçen yetişkinler, öğrencilere etkileşimli kitap okuma yöntemi ile on tane çocuk kitabı okumuştur. Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının başında, ortasında ve sonunda olmak üzere metinlerden faydalanarak üç ölçüm yapılmıştır. Bu ölçümlere göre çalışma grubundaki öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerindeki puanlarının yükseldiği belirlenmiştir. Araştırmada geliştirilen programın ikinci bölümünde öğrencilerin okuma becerilerindeki gelişimi incelenmiştir. Çalışma grubundaki öğrenciler, velilerine veya onların yerine geçen yetişkinlere eşli kitap okuma yöntemi ile on tane çocuk kitabı okumuştur. Eşli kitap okuma uygulamalarının başında, ortasında ve sonunda olmak üzere metinlerden faydalanarak üç ölçüm yapılmıştır. Bu ölçümlere göre çalışma grubundaki öğrencilerin okuma düzeyi, endişe düzeyinden öğretim düzeyine yükselmiştir. Araştırma sonucunda, Okuma Becerilerini Destekleme Programı‟nın (OBEDEP) çalışma grubundaki öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin, velilerin veya onların yerine geçen yetişkinlerin etkileşimli ve eşli kitap okuma uygulamalarına katılım sağladığı gözlenmiştir.
This research has been implemented in order to support reading skills of the first grade students whose physical developments have no problems indicated by their parents or detected as well as whose early reading skills have not been endorsed, and who have started to attend first grade without attending a kingarten in various ways. In accordance with this goal, the research has been carried out in action research design being one of the qualitative research methods. The research has been realized at a primary school under Zonguldak, Ereğli National Education Directorate. Two first grade students and their parents, who have been determined by utilising criterion sampling method which is one of the purposive sampling methods, make up the research‟s working group. This research‟s qualitative data has been analyzed by speech analysis and Descriptive analysis, quantitative data has been analyzed by “Peabody Picture Vocabulary Test” and “Error Analysis Inventory.” In this research the reading skills support program has been developed. The pupils‟ receptive and productive language improvement has been examined at the beginning and end of the program. At the end of this program the fact that the evaluation points of student‟ receptive language ages have risen has been ascertained. viii In the first part of reading skills supporting program, which has been developed in the research, the improvement in students‟ listening comprehension skills has been examined. The parents or their substitutes adults in research working group have read ten childrens‟books using dialogic reading book method. Using tests, three evaluation have been done at the beginning, in the middle and at the end of the dialogic reading book activity. It has been detected that the research working group students‟ listening comprehension skills points have increased. In the second part of the program that has been developed in this research, the improvement in students‟ reading comprehension skills has been explored. The pupils in research working group have read out ten childrens‟books to their parents or their substitutes using paired reading book method. Using tests, three evaluation have been conducted at the beginning, in the middle and at the end of the paired reading book activity. According to this evaluation, the reading level of the students in the study group increased from the level of anxiety to the teaching level. The students‟ reading skills points have gone through an increment from the beginning till the end of paired reading book activity. It has been detected that the reading skills supporting program developed at the end of the research is influential in the improvement of research working group students‟ reading skillls. It has been seen that both research working students and their parents or their substitutes adults have shown involvement in the process of dialogic and paired reading book.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10060
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
811330004.pdf2.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons