Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1006
Title: Öğretmenlik uygulaması sürecinde görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına olan yaklaşımları (Bursa ili örneği)
Other Titles: Attitude and approaches of mentor art teachers towards pre-service art teachers during student teaching experience (a sample group from Bursa)
Authors: Erim, Gonca
Çetin, Alper
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitim Bilim Dalı.
Keywords: Görsel sanatlar eğitimi
Mesleki aidiyet
Öğretmen adayı
Öğretmenlik uygulaması
Uygulama öğretmeni
Mentorteacher
Pre-service teachers
Professional commitment
Teaching experience
Visual arts education
Issue Date: 6-Aug-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, A. (2018). Öğretmenlik uygulaması sürecinde görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına olan yaklaşımları (Bursa ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına olan yaklaşımlarının, görsel sanatlar öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Görsel sanatlar öğretmen adaylarından elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının mesleki gelişim ve mesleki aidiyet gelişiminde, görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin sergilediği tutumlar ve rehberlik davranışlarının yeterliliği konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada veriler, 2017 - 2018 öğretim yılı bahar yarıyılında, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı'nda eğitimini sürdürüp, Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 57 öğrencinin hazırlanan anket formunu doldurmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, görsel sanatlar öğretmen adayları uygulama öğretmenlerini, öğretmenlik uygulaması dersinin içeriği hakkında bilgili, mesleki iletişim becerisi yüksek, rehberlik rolünü üstlenmek için hazır ve istekli bulmaktadır. Ayrıca görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının mesleki kimlik algısını geliştirecek tutumları gösterdiği ve öğretmen adayının mesleki gelişimi için ihtiyaç duyduğu rehberliği sağlamak adına çaba gösterdiği de bulgular çerçevesinde söylenebilir. Fakat okul içi gözlem ve öğretim süreci gerçekleştirme aşamalarında, görsel sanatlar öğretmen adaylarının rehberlik beklentilerinin ve ihtiyaçlarının, uygulama öğretmeni tarafından daha detaylı irdelenmesi gerekliliği de bulgular aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sayede görsel sanatlar uygulama öğretmenleri, öğretmen adaylarının gözlemleyip tecrübe etmesinin önemli olduğu durumları, olayları, sınıf yönetimi modellerini ve öğretim yöntemlerini belirleyerek, öğretmen adayına gözlem ve uygulama için gerekli fırsatları daha bilinçli sunabilir. Ortaya çıkan bu sonuçlara göre, görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin, öğretmen adaylarına olan yaklaşımlarını olumlu yönde geliştireceği düşünülen önerilerde bulunulmuştur.
This study aimed to examine attitudes and approaches of mentor art teachers toward pre-service art teachers, based on the views and perspectives of pre-service art teachers. The information was collected through a qualitative instrument—a questionnaire— which was developed specifically for this study. The participants were senior, pre-service art teachers majoring in art education. The questionnaire was responded by 57 participants who were being supervised and taking required Teaching Experience course during Spring 2018 at Uludag University, School of Education, in Bursa, Turkey. Based on the findings from questionnaire, mentor art teachers were ready and willing to undertake mentorship role; had a command of content knowledge in Teaching Experience course; and they also showed competence in professional communication skills.Furthermore, it is emerged that mentor art teachers have endeavored to provide guidance that pre-service art teachers needed for their professional development, sense of affiliation and collegiality. However, pre-service art teachers' expectations and needs for guidance during classroom observation and student-teaching needed more attention and should be examined more closely by the mentor art teachers. Thereupon, mentor art teachers could create further opportunities to observe in-classroom situations in a timely manner; to learn, determine and apply appropriate classroom management techniques and instructional strategies.In conclusion; for mentor art teachers, suggestions are also made on behavioral, professional, instructional and communicational basis to promote a better learning experience during Teaching Experience and also in the classroom.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1006
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541125.pdf5.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons