Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10059
Title: Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji ihtiyacının saptanmasında indirekt kalorimetri ve formüllerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of indirect calorimetry and the formula to determine the energy needs in mechanically ventilated intensive care unit patients
Authors: Kahveci, Ferda Şöhret
İnan, Rezzan Şenel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: İndirekt kalorimetri
Yoğun bakım
Beslenme
Enerji tüketimi
Mortalite
Harris-Benedict formülü
Schofield formülü
Indirect calorimetry
Mortality
Mechanically ventilation nutrition
Harris-Benedict formula
Schofield formula
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnan, R. Ş. (2013). Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji ihtiyacının saptanmasında indirekt kalorimetri ve formüllerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında indirekt kalorimetri ile ölçülen ve yaygın olarak kullanılan Harris-Benedict ve Schofield formülleriyle belirlenen enerji ihtiyaçlarını karşılaştırmak ve yoğun bakım hastalarında indirekt kalorimetri rehberliğinde kalori verilmesinin sağ kalım üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamız Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Reanimasyon Ünitesinde Mayıs 2011-Nisan 2013 yılları arasında gerçekleştirildi. Çalışmaya 18 yaş üzeri, mekanik ventilatör ihtiyacı olan, dahili veya cerrahi 150 yoğun bakım hastası dahil edildi. Hemodiyaliz aldığı ya da toraks tüpü olduğu için 16 hasta, 7 günden önce eksitus ya da taburcu olduğu için de 16 hasta çalışma dışı bırakıldı. Yoğun bakım ünitesine kabul edilip endotrakeal entübasyon uygulanan ve en az 24 saat mekanik ventilasyon gereksinimi olan hastalarda hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra indirekt kalorimetri ölçümleri, Harris-Benedict ve Schofield formülleriyle hastaların enerji ihtiyaçları günlük olarak hesaplandı ve enteral ve/veya parenteral beslenme desteğine başlandı. Hedeflenen enerji miktarı <% 60 ile beslenme hipokalorik, %60-100 ile beslenme normokalorik ve >100 ile beslenme hiperkalorik beslenme olarak tanımlandı. Çalışmamızda hiperkalorik beslenen hasta saptanmadı. İlk 3 günde diğer günlere göre hipokalorik beslenen hasta sayısı (n:74) daha fazla saptandı (p<0,05). Hipokalorik ve normokalorik beslenen hastalar arasında 14 ve 28 günlük mortalite açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Ayrıca çalışmamızda 1,2 g/kg/gün protein alan hastalar ile 1,2 g/kg/gün?den daha az protein alan hastalar arasında 14 ve 28 günlük mortalitede anlamlı farklılık saptanmadı (p:0,45 p:1,15). İndirekt kalorimetri metoduyla ölçülen enerji tüketimi ve hastaların ilk günkü APACHE II ve SOFA skorları karşılaştırıldığında, her iki skorlama ile aralarında bir korelasyon saptanmadı (p>0,05). Sonuç olarak bu çalışmada, mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında indirekt kalorimetri ile ölçülen ve Harris-Benedict ve Schofield formülleriyle belirlenen enerji ihtiyaçları arasında korelasyon olduğu, yoğun bakım hastalarında indirekt kalorimetri rehberliğinde kalori verilmesinin mortaliteyi azaltmadığı, APACHE II ve SOFA skorları ile belirlenen hastalık şiddeti ile ölçülen enerji tüketimi arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı gösterilmiştir.
We aimed to compare the energy needs measured by indirect calorimetry and determined with Harris-Benedict and Schofield formulas in mechanically ventilated intensive care patients and to investigate the effect on survival of giving calories with an indirect calorimetry in intensive care patients. Our study was conducted in Uludag University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation between May 2011-April 2013. Following the decision local Ethics Committee, 150 surgical or medical intensive care patients above 18, needing mechanical ventilation for 24 hours or more were included to the study. Sixteen patients were excluded because of having hemodialysis or a thoracic tube, 16 other patients were excluded because they were exitus or discharged 7 days before the study. Patients energy need were calculated daily with indirect calorimetry measurements, Harris-Benedict and Schofield formulas and enteral and/or parenteral nutrition support was started after the hemodynamic stability was achieved in patients who were admitted to ıntensive care ünit, had endotracheal intubation and need mechanical ventilation for at least 24 hours. Targeted amount of energy was identified as hypocaloric when <60%, normocaloric between 60%-100% and hypercaloric when >100%. There were no patient in our study who received hypercaloric diet. In the first 3 days number of patients who had hypocaloric diet was higher (n:74) compared to other days (p<0,05). There was no statistically significant difference between patients who had hypochaloric and normochaloric diets in terms of 14 and 28 days mortality (p>0,05). Moreover in our study there was no siginificant difference between patients taking 1.2 g/kg/day and patients taking less than 1.2 g/kg/day in terms of 14 and 28 days mortality (p:0,45 p:1,15). When the energy needs measured by indirect calorimetry were compared to the patient?s first day APACHE II and SOFA scores, no correlation was detected between two scoring system (p>0,05). As a result, it was shown that there was correlation between the energy needs measured by indirect calorimetry and determined with Harris-Benedict and Schofield formulas in mechanically ventilated intensive care patients, that giving chalories through calorimetry doesnt reduce mortality in intensive care patients, that there was no correlation between the energy needs measured by the severity of the diseases determined with APACHE II and SOFA scores.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10059
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340578.pdf772.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons