Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10055
Title: Anestezi uygulamalarımız sırasında periferik yerleştirilen santral venöz kateterlerin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of peripherally inserted central venous catheters during our anaesthesia practices
Authors: Korfalı, Gülsen
Aydın, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Periferik yerleştirilen santral venöz kateter
Komplikasyonlar
Malpozisyon
Peripherally inserted central venous catheter
Complications
Malposition
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, H. (2013). Anestezi uygulamalarımız sırasında periferik yerleştirilen santral venöz kateterlerin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından ameliyathanede, antekübital venler kullanılarak gerçekleştirilen santral venöz kateterizasyon işlemlerini, retrospektif olarak inceleyerek oluşan komplikasyonları, nedenlerini ve işlemin başarısına etki eden faktörleri belirlemeyi amaçladık. Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulamaları Araştırma Merkezi Hastanesi, ameliyathanelerinde Kasım 2009 Mart 2013 tarihleri arasında antekübital venler aracılığıyla periferik yerleştirilen santral venöz kateter (PYSK) uygulaması gerçekleştirilen ve Santral Venöz Kateterizasyon Formu doldurulan 850 hastaya ait formlar, etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, girişimin özellikleri, uygulayıcının deneyimi ve mekanik komplikasyonlar ile ilgili veriler kayıtlı formlar ve hasta dosyalarından elde edildi. Hastalara toplam 1174 girişim yapıldığı ve PYSK uygulamasının 13 (%1,5) hastada başarısız olduğu, 837 hastada ise başarıyla tamamlanmış olduğu görüldü. İlk girişim için en çok sağ bazilik venin (%32,7) tercih edildiği görüldü. PYSK uygulamasının zorluk (ikiden fazla deneme gereken) nedenleri incelendiğinde; hasta yaşı (p<0.001), vücut kitle indeksi (VKİ) <20 kg/m² (p<0.05), venin daha önce kullanılmış olması (p<0.001) ve uygulayıcının deneyimi (p<0.001) ile ilişkili olduğu bulundu. Hastaların %8,2sinde komplikasyon geliştiği ve en sık görülen komplikasyonun girişim yerinde cilt altı hematomu olduğu saptandı (%5,3). Komplikasyona ait risk faktörleri; ileri yaş (p<0.05), kadın cinsiyet (p=0.024), VKİ >30 kg/m² (p<0.05), uygulayıcının eğitim süresinin 4 yıl olması (p=0.001), deneme sayısının >2 olması (p<0.001), kateterizasyon işleminde birden çok uygulayıcı olması (p<0.001) ve başarısız girişimler (p<0.001) olarak bulundu. Sonuç olarak, antekübital venler aracılığıyla PYSK uygulaması yapılırken ileri yaş, VKİ <20 kg/m², venin daha önce kullanılmış olması, uygulayıcının bu konudaki deneyiminin az olması girişimin zor olmasına neden olabilir. İleri yaş, kadın cinsiyet, VKİ >30 kg/m², birden çok uygulayıcı, deneme sayısının >2 olması, uygulayıcının deneyiminin az olması ve başarısız girişimler komplikasyona yol açabilir. PYSK uygulamalarının, deneyimli uygulayıcılar eşliğinde yapılması ve ikiden fazla denemeye rağmen başarılı olunamıyorsa girişimin deneyimli kişilere devredilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
In this retrospective study, our aim was to report the complications, causes of complication and the risk factors related to the success rate associated with Peripherally Inserted Central Venous Catheters (PICCs) performed in the operating room by anesthesiologists. After ethical committee approval, we reviewed the records of all patients who had Peripherally Inserted Central catheters via antecubital veins, placed between November 2009 - March 2013 in the operating room of Uludag University Hospital. Patients demografic data, characteristics of attempts, anesthesiologists experience and mechanical complications were recorded from 850 patients files and forms. Of 1174 PICCs attempts, 837 were successful, failure to place was 13 (1.5%). Right basilic vein was the most preferred vein for the first attempt (32.7%). The reasons of difficult procedure of PICCs (more than 2 attempts), were correlated with the patient age (p<0.001), body mass index (BMI) <20 kg/m² (p<0.05), vein used before (p<0.001), and anesthesiologists experience (p<0.001). Complication incidence was 8.2% and the most common complication was subcutaneous hematoma at the procedure area (5.3%). Risk factors associated with complications of PICC were; elder age (p<0.05), female gender (p=0.024), BMI >30 kg/m² (p<0.05), anesthesiologists experience 4 years (p=0.001), more than 2 attempts (p<0.001), more than one anesthesiologist for catheterisation (p<0.001), and failed attempts (p<0.001). In conclusion, the PICC procedure may be more difficult in order to patient age, BMI<20 kg/m², vein to be used before, and less experienced anesthesiologist. Elder age, female gender, BMI>30 kg/m², lack of anesthesiologists experience, more than 2 attempts, more than one anesthesiologist for catheterisation, and failed attempts could be caused complications. We concluded that PICCs should be performed under supervision of staff and after 2 failed attempts of cannulation,PICC must be performed by more experienced anaesthesiologist.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10055
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340577.pdf704.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons