Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10043
Title: Burun patolojileri ve cerrahilerinin orta kulak fonksiyonları üzerindeki etkisi ve kronik otitis media'lı hastalarda burun fonksiyonlarının araştırılması
Other Titles: The evaluation of impacts of nasal pathology and surgery on middle ear functions and assessment of nasal functions in patients with chronic otitis media
Authors: Özmen, Ö. Afşin
Akyıldız, Metin Y.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Östaki tüpü fonksiyonları
Kronik otitis media
Nazal obstrüktif patoloji
Akustik rinometri
Rinomanometri
Eustachian tube functions
Chronic otitis media
Nasal obstructive pathology
Acoustic rhinometry
Rhinomanometry
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyıldız, M. Y. (2013). Burun patolojileri ve cerrahilerinin orta kulak fonksiyonları üzerindeki etkisi ve kronik otitis media'lı hastalarda burun fonksiyonlarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Orta kulak basıncının düzenlenmesinde temel rol oynayan östaki tüpünün nazofarenkse açılması, nazofarengeal, nazal ve paranazal sinüs patolojilerinden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada nazal fonksiyonlar ile orta kulak havalanması arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Prospektif kontrollü kohort şeklindeki çalışma, kronik otitis media (KOM) tanısıyla opere edilen 33 hasta, nazal obstrüktif patoloji (NOP) nedeniyle opere edilen 27 hasta ve 25 sağlıklı kontrol grubundan oluşan toplam 85 gönüllü ile gerçekleştirildi. Tüm hastaların orta kulak fonksiyonları odyometrik ve timpanometrik olarak; östaki tüpü fonksiyonları timpanometrik testlerle ve nazal fonksiyonları muayene ve objektif olarak akustik rinometri (AR) ve rinomanometri (RM) ile değerlendirildi. KOM grubu hastalar kulak cerrahisini, NOP grubu hastalar ise burun cerrahisini takiben 1.ve 3. aylarda aynı testlerle tekrar değerlendirildi. KOM, NOP ve kontrol grubu arasında, AR ile ölçülen MCA1 (minimal cross-sectional area), MCA2 sonuçlarında anlamlı derecede fark olduğu saptandı (p=0,006, p=0,042). Üç grup arasında, RM ile ölçülen nazal havayolu direnci (NHD) ve total nazal havayolu direnci (TNHD) sonuçlarında anlamlı derecede fark olduğu saptandı (p<0,001, p=0,001). Östaki tüpü fonksiyonları karşılaştırıldığında kontrol ve KOM grubu arasında anlamlı derecede fark olduğu (p=0,001), KOM ve NOP grubu arasında fark olmadığı saptandı. KOM ve NOP grubundaki hastaların nazal fonksiyonları ve östaki tüpü fonksiyonları birbiri ile benzer ve kontrol grubuna göre bozuk olarak bulundu. Hem KOM hem de NOP grubunda postoperatif dönemde östaki tüpü fonksiyonlarında düzelme görüldü. Nazal obstrüktif patolojilerin östaki tüpü üzerinde olumsuz etkisi mevcuttur ve bu etki cerrahi sonrası düzelmektedir. KOM grubu hastaların burun fonksiyonları bozuktur ancak, KOM cerrahisi sonrası östaki tüpü fonksiyonlarında düzelme görülmüştür. Sonuç olarak KOM hastalarında burun fonksiyonlarının dikkate alınması gerektiği düşünülmüştür.
The eustachian tube (ET) which plays fundamental role in the regulation of middle ear pressure can be affected from certain nasopharyngeal, nasal and paranasal pathologies, since it has an opening to nasopharynx. In this study, we aimed to assess the association between nasal functions and middle ear aeration. This prospective and controlled cohort study included a total of 85 volunteers among whom thirty-three underwent surgery with the diagnosis of chronic otitis media (COM), twenty-seven underwent surgery with the diagnosis of nasal obstructive pathology (NOP) and other 25 patients were healthy controls. In all patients, middle ear functions were evaluated by audiometric and tympanometric tests and ET functions were evaluated by tympanometric tests. Furthermore, the nasal functions of all patients were evaluated by both physical examination and acoustic rhinometry and rhinomanometry objectively. The patients in COM and NOP groups were re-evalauted with similar tests at the end of 1 st and 3 rd months following surgery for corresponding pathology. There was significant difference between COM and NOP groups compared to control group in regard to MCA1 (minimal cross-sectional area) and MCA2 values measured by acoustic rhinometry (p=0.006, p=0.042). In addition, nasal airway resistance and total airway resistance revealed significance between these three groups (p<0.001, p=0.001) by rhinomanometry. There was significant difference (p=0.001) in regard to ET functions while the control and COM groups were compared, hovewer no difference was indicated between COM and NOP groups. The nasal and ET functions of patients in COM and NOP groups were similar but they were impaired when compared to control group. The ET functions were found to be improved following surgery in both COM and NOP groups. Nasal obstructive pathologies have negative effect on ET and this effect improves following surgery. The nasal functions of COM patients were corrupted but after COM surgery these functions were improved. As a result, we concluded that the nasal functions should also be considered in patients with COM.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10043
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340575.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons