Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10042
Title: Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yabancılaşma arasındaki ilişki- çağrı merkezi çalışanları üzerine uygulama
Other Titles: The relationship among organizational commitment, organizational citizenship behavior and alienation- a research study on call center employees
Authors: Bozkurt, Veysel
Kılıç, Eda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Örgütsel bağlılık
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Yabancılaşma
Çağrı merkezi
Organizational commitment
Organizational citizenship behavior
Alienation
Call centers
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, E. (2010). Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yabancılaşma arasındaki ilişki- çağrı merkezi çalışanları üzerine uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yabancılaşmanın birbirleriyle ve alt boyutlarıyla olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin çağrı merkezi çalışanları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Verilerin toplanmasında anket yöntemi seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Bursa ve İstanbul'daki çağrı merkezi çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bursa'da bir, İstanbul'da üç çağrı merkezindeki 251 çalışan oluşturmaktadır. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yabancılaşmanın kuramsal çerçevesi, ikinci bölümde çağrı merkezleri ve çağrı merkezi çalışanlarının genel çerçevesi, son bölümde ise; araştırma bulguları ve sonuçlar bulunmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular, örgütsel bağlılığın, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yabancılaşmanın anlamlı düzeyde aynı yönde ilişkili olduğunu göstermektedir.
The aim of this study is identified the relationship among organizational commitment, organizational citizenship behavior, alienation and their dimensions and the affect of the relationship on call center employees. The questionnaire method has been chosen as data collection. The research population has been consisted of call center employees who worked in the Bursa and İstanbul. In the research sample has been consisted of 251 call center employees who is performing one call center in Bursa and three call centers in İstanbul. The study has three parts. In the first part, the conseptual framework of organizational commitment, organizational citizenship behavior, alienation, in the second part, the general framework of call centers and call center employees and in the last part, findings and results are ranked as. This research results indicated that a high level positive relation among organizational commitment, organizational citizenship, alienation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10042
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265001.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons