Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1003
Title: Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde uzak iskemik önkoşullamanın perioperatif kardiyak ve renal fonksiyonlar üzerine etkisi
Other Titles: The effect of remote ischemic preconditioning on perioperative cardiac and renal functions in coronary artery bypass grafting
Authors: Moğol, Elif Başağan
Argadal, Elif Kaya
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Uzak iskemik önkoşullama
Koroner arter bypass greftleme
Postoperatif aritmi
Kardiyak etki
Renal etki
Remote ischemic preconditioning
Coronary artery by-pass grafting
Postoperative arrhythmia
Cardiac effect
Renal effect
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Argadal, Kaya E. (2018). Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde uzak iskemik önkoşullamanın perioperatif kardiyak ve renal fonksiyonlar üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter bypass greftleme (KABG) cerrahilerinde doku ve organ perfüzyonu etkilenmesi üzerine görülebilecek renal ve kardiyak komplikasyonların önlenmesi için öne sürülen yöntemlerden biri uzak iskemik önkoşullama (UİÖK)'dır. Çalışmamızda KABG cerrahisi geçiren hastalarda UİÖK'nın kardiyak belirteçler, intraoperatif ve postoperatif aritmiler, inotrop ihtiyacı, böbrek fonksiyon testleri, saatlik ve 24 saatlik idrar miktarları, ekstübasyon zamanları, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri üzerine etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmamız KABG uygulanan (kapak onarımı yapılan ve yapılmayan tüm hastalar dahil edilerek) 18 yaş üzeri, ASA skoru II-III olan 100 hastada gerçekleştirildi. Hastalar önkoşullama uygulanan (Grup ÖK) ve uygulanmayan (Grup K (kontrol)) olarak 2 gruba ayrıldı. Grup ÖK'daki hastalara sağ üst ekstremiteye yerleştirilen tansiyon manşonu 200 mmHg'ya kadar şişirilerek 5 dk-3 siklus olacak şekilde UİÖK işlemi uygulandı. Hastaların perioperatif aritmi, idrar miktarı, inotrop/vazoaktif ilaç gerekliliği, arter kan gazı (AKG) sonuçları, postoperatif 6, 12 ve 24. saat troponin I, CK-MB, üre, kreatinin, GFR sonuçları, ekstübasyon zamanları, yoğun bakımda kalış süreleri ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Hastaların demografik verileri açısından 2 grupta anlamlı farklılık görülmedi. Gelişen postoperatif aritmi sıklığı Grup ÖK'da daha düşük bulunmuştur (p=0,046). Kardiyak belirteçler (troponin, CK-MB) açısından anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Üre, kreatinin değerleri Grup K'da anlamlı yükselmiştir (p<0,05). 24 saatlik idrar miktarı Grup K'da anlamlı azalmıştır (p=0,04). Grup ÖK'daki hastaların mekanik ventilatörde kalış süreleri anlamlı kısalmıştır (p=0,01). Grup ÖK'da postop 6, 12, 24 saatte inotrop ilaç ihtiyacı azalmıştır (p<0,05). Sonuç olarak UİÖK uygulanarak postoperatif aritmilerin, inotrop ilaç gerekliliğinin ve mekanik ventilatörde kalış süresinin azaltılabileceğine inanıyoruz. Ayrıca UİÖK işleminin KABG ilişkili renal hasarın önlenmesinde önemli bir rolü olduğunu düşünmekteyiz.
Remote ischemic preconditioning (RIPC) is one of the proposed methods for prevention of renal and cardiac complications that can be seen on coronary artery bypass grafting (CABG) because of affected organ and tissues perfusion during surgery. We aimed to investigate the effect of RIPC on cardiac markers, intraoperative or postoperative arrhythmias, inotropic requirements, renal function tests, urine output for every hour and for 24 hours, extubation time, length of intensive care unit stay and the total hospital stay who underwent CABG surgery in our study. Our study was conducted on 100 patients with ASA score II-III, over the age of 18 years, who underwent CABG (with or without valve surgery). The patients were divided into 2 groups as applied preconditioning [Group OK (Onkoşullama: preconditioning)] and not applied [Group K (Kontrol: control)]. In Group OK patients, the intervention consisted of 3 cycles of RIPC on the upper limb for 5 minutes alternated with 5 minutes of rest. Cuff was inflated up to 200 mmHg. The primary outcome was perioperative arrhythmias; the secondary outcomes were CK-MB, troponin I, blood urea, creatinine and GFR levels at 6, 12 and 24 hours after surgery, urine output, inotrop / vasoactive drug requirement, arterial blood gas (ABG) analysis, the lenght of mechanical ventilation requirement, intensive care unit stay and hospital stay. There was no difference in demographic data of the patients between the 2 groups. The frequency of postoperative arrhythmia was significantly lower (p=0,046) in Group OK. There were no significant differences in terms of cardiac markers (troponin, CK-MB) (p>0.05). Urea and creatinine values were significantly increased in Group K (p<0,05). 24-hour urine output has decreased significantly in Group K (p=0.04). Compared with Group K, the lenght of mechanical ventilation requirement was significantly shortened (p=0,01) and inotrop requirement was decreased (p<0,05) in Group OK. As a result, we observed that postoperative arrhythmias, inotrop requirement, lenght of mechanical ventilation requirement can be reduced by RIPC. Additionally we believe that, RIPC has a beneficial effect on preventing renal damage caused by cardiopulmonary bypass.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1003
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506129.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons