Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1001
Title: Organik atıkların kullanıldığı 1000 başlık bir biyogaz tesisinin projelendirilerek imalat ve üretim maliyet analizlerinin belirlenmesi
Other Titles: Defining operating and production costs by designing project of a 1000 cattle capacity biogas facilitiy which uses organic wastes
Authors: Alibaş, Kamil
Savaş, Ayşe Özge
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Organik atık
Biyogaz
Metan
Anaerobik çürüme
Hayvansal atık
Organic waste
Biogas
Methane
Anaerobic digestion
Animal waste
Issue Date: 24-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Savaş, A. Ö. (2018). Organik atıkların kullanıldığı 1000 başlık bir biyogaz tesisinin projelendirilerek imalat ve üretim maliyet analizlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sanayi atıkları, hayvansal atıklar ve tarım kaynaklı atıklardan elde edilen biyogaz ile biyoenerjinin kullanımı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmaktadır. Yapılan çalışmada; biyogaz hakkında genel bilgiler verilmiş olup, bu bilgiler ışığında 1000 büyük baş hayvan kapasitesine sahip bir tarım işletmesinin atıkları ile kurulacak biyogaz tesisi için tasarımsal ve mali hesaplamalar yapılmıştır. Tesiste oluşacak hayvansal atık miktarı 8.030 ton/yıl olacağı öngörülerek, atık kombinasyonuna eklenecek su miktarı, ön dengeleme havuzu hacim ve boyutları, reaktör hacim ve boyutları, gübre depolama havuzu hacim ve boyutları hesaplanmıştır. Bekletme süresi, ekonomik analizler ve önceki çalışmalar referans alınarak seçilmiştir. Biyogaz tesisinin işlem akışı hakkında bilgi verilmiştir. Kurulacak olan 125 kW elektrik üretim kapasitesindeki tesis için tüm gelir ve gider kalemleri dikkate alınarak maliyet analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, tesise yapılan yatırımın geri dönüş süresi 4 yıl, tesisin amortisman süresinden sonra elde edeceği yıllık gelir 105.753,00 € olarak hesaplanmıştır. Tesisin çalışma süresi minimum 20 yıl olarak öngörülmüştür.
Biogas and bioenergy which obtained from industrial wastes, animal manure, and agricultural wastes are becoming widespread in both developed and developing countries. In this study, general information about biogas has been given. Base on this information, design and financial calculations have been made for a biogas plant that is going to be feed by a farm which has 1000 cattle capacity. The amount of animal waste has been estimated at 8.030 tons per year. The amount of water to be added to the manure combination, the volume, and dimensions of the pre-equilibrium pool, reactor, manure storage pool has been calculated considering the estimation. Detention period has been selected by considering economic analyzes and previous studies. Information has been given about flow chart of the biogas plant. Cost analyzes have been made by considering all income and expense items of the biogas plant which has 125 kW electricity production capacity. As a result of these analyzes, biogas plant's redemption period has been calculated as 4 years. Biogas plant's annual income after the redemption period has been calculated as 105.753,00 €. Running time predicted as at least 20 years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1001
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521723.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons