Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10009
Title: Evsel atık suların tarımsal amaçlı geri kazanılabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of municipal wastewater reclamation for irrigation
Authors: Solmaz, Seval K. A.
Talipoğlu, Zeliha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dezenfeksiyon
Geri kazanım
Hızlı kum filtresi
Kentsel atıksu
Tarımsal amaçlı sulama suyu
Agricultural irrigation
Disinfection
Municipal wastewater
Rapid sand filter
Reclamation
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Talipoğlu, Z. (2012). Evsel atık suların tarımsal amaçlı geri kazanılabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışması ile Bursa ili kentsel atıksu arıtma tesisinden çıkan atıksuların pilot ölçekli ileri arıtma tesisi yardımıyla tarımsal amaçlı sulama suyu olarak geri kazanılabilirliği araştırılmıştır. Pilot ölçekli ileri arıtma tesisi, hızlı kum filtresi ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşturulmuştur. Hızlı kum filtresi çıkışında özellikle askıda katı madde ve bulanıklık parametrelerinde % 76 ve % 62'lik giderim verimleriyle kayda değer giderimler elde edilmiştir. Kimyasal oksijen ihtiyacı ve biyolojik oksijen ihtiyacı giderim yüzdeleri ise sırasıyla % 32 ve % 55 olarak gerçekleşmiştir. Hızlı kum filtresi ünitesi çıkış suyundaki ağır metal konsantrasyonları ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen sınır değerlerin altında kalmıştır. Dezenfeksiyon ünitesinde sodyum hipoklorit dezenfektan madde olarak tercih edilmiş ve ünite çıkışında fekal koliform miktarı % 99,99 verim ile giderilmiştir. Arıtma maliyetinin de hesaplandığı çalışmada atıksu arıtma maliyeti 0,063 USA Doları/m3 olarak belirlenmiştir. Çalışma neticesinde kentsel atıksuyun tarımsal amaçlı sulama suyu olarak geri kazanılabilirliğinin mümkün olduğu ortaya konmuştur.
In this study, the reclamation of wastewater produced from a municipal wastewater treatment plant located at Bursa for agricultural irrigation was investigated by means of a pilot scale advanced treatment plant. The pilot scale advanced treatment plant is composed of rapid sand filter and disinfection units. Rapid sand filter was achieved remarkable removals of suspended solids and turbidity with removal efficiency of 76 % and 62 %, respectively. The percentage removals of chemical oxygen demand and biological oxygen demand by the rapid sand filter were 32 % and 55 %, respectively. The amounts of heavy metals in the rapid sand filter effluent were below the limit values defined in the national and international standards. Sodium hypochlorite was chosen as a disinfectant matter for the disinfection unit. After the disinfection unit, the amount of fecal coliform was removed 99,99 %. Treatment costs of the pilot scale advanced treatment plant was calculated and determined as USA $0,063/m3. The results of the study appeared that the reclamation of municipal wastewater for agricultural irrigation is possible.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10009
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329359.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons