Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10003
Title: Stabil koroner arter hastalarında inflamatuvar markırlar ile kalp hızı değişkenliği arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between inflammatory markers and heart rate variability in patients with stable coronary artery disease
Authors: Aydınlar, Ali
Karaca, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Koroner arter hastalığı
Kalp hızı değişkenliği
İnflamatuvar markırlar
Coronary artery disease
Heart rate variability
Inflammatory markers
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaca, Ö. (2011). Stabil koroner arter hastalarında inflamatuvar markırlar ile kalp hızı değişkenliği arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter hastalığı inflamatuvar bir süreç olarak kabul edilip takibinde çeşitli inflamatuvar markırların kullanımı araştırılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada stabil koroner arter hastalarında inflamatuvar markırlardan yüksek duyarlıklı serum reaktif protein (hsCRP) ve serum amiloid A (SAA)'nın önemli bir mortalite ve morbidite öngördürücüsü olarak kabul edilen kalp hızı değişkenliği ile ilişkisi araştırıldı.Çalışmaya son 6 ay içerisinde angina olmayan 50 stabil koroner arter hastası alındı. Diyabeti olanlar, sigara içicileri, malign hastalığı, kronik böbrek yetersizliği, infeksiyöz ve romatizmal hastalıklar gibi inflamatuvar belirteçleri değiştirebilecek hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Hastaların boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), tansiyon arteryel ve nabız ölçümleri ve kardiyak muayeneleri yapıldı. Kan glukoz, HbA1c, kolesterol, SAA ve hsCRP değerleri ölçüldü. Ritim Holter kayıtları alındı. Holter kayıtlarından LF, HF, LF/HF, VLF, SDANN, SDNN, RMSSD, PNN50 değerleri karşılaştırmaya tabi tutuldu.hsCRP ve SAA düzeyleri ile yaş, HDL kolesterol, LDL kolesterol ve VKİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. hsCRP ile SDNN, LF ve VLF parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ters korelasyon saptandı. ( p değeri sırasıyla 0,028, 0,040, 0,032) bu ters korelasyon özellikle hsCRP düzeyleri 0,3-0,6 mg/dl olan hasta gurubunda daha belirgindi. Bununla birlikte RMSSD, PNN50, SDANN oranları ile hsCRP arasında ise anlamlı olamayan ters korelasyon gözlendi. SAA değerleri ile SDNN, RMSSD, PNN50, LF, VLF ve SDANN parametreleri arasında ters korelasyon gözlendi; ancak bu korelasyon da istatistiksel olarak anlamlı değildi.Aterosklerozda rol alan inflamatuvar hadiseler bir şekilde kalbin otonom sinir sistemini ve dolayısıyla kalp hızı değişkenliğini etkilemektedir.
Coronary artery disease is accepted as an inflammatory process so that utility of variety of inflammatory markers in the follow up is stil investigated. The relationship between hsCRP and serum amyloid A(SAA), that are inflammatory markers, and heart rate variability, which is accepted as an important predictor of mortality and morbidity , in stable coronary artery disease patients was investigated in this study.Study includes 50 stable coronary artery disease patients who did not suffer angina in the last six months. Smokers, patients with diabetes mellitus, malign diseases, chronic renal failure and infectious or rheumatological diseases that can affect inflammatory markers were excluded from the study. Weight, height, body mass index, blood pressure and pulse of the patients was measured and cardiovascular examination was applied to all of them. Blood levels of glucose, Hba1c, cholesterol, serum amyloid A and hsCRP was measured. Rhythm Holter recordings of patients were taken. From Holter recordings, LF, HF, LF/HF, VLF, SDANN, SDNN, RMSSD, PNN50 values of patients were compared with each other.No significant relationship between SAA, hsCRP levels and age, HDL cholesterol, LDL cholesterol, body mass index was detected. İstatistically significant reverse correlation was detected between hsCRP and SDNN, LF and VLF parameters (consecutive p values 0,028, 0,040, 0,032). This reverse correlation was more prominent in the group of patients with hsCRP values of 0,3-0,6 mg/dl. Also istatistically unsignificant reverse correlation was detected between RMSSD, PNN50, SDANN ratios and hsCRP. Reverse correlation between SDNN, RMSSD, PNN50, LF, VLF and SDANN parameters and SAA was detected but this correlation was also istatistically insignificant.Inflammatory process that play role in the atherosclerosis affect the heart rate variability and the autonomic nervous system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10003
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307351.pdf636.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons