Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1000
Title: The effects of strategy training on 5th grade students' speaking strategy use
Other Titles: Strateji eğitiminin 5. sınıf öğrencilerinin konuşma stratejileri kullanımı üzerine etkisi
Authors: Gürsoy, Esim
Eken, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Speaking strategies
Strategy training
Foreign language learning strategies
Children
Konuşma stratejileri
Strateji eğitimi
Yabancı dil öğrenme stratejileri
Çocuklar
Issue Date: 11-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Eken E. (2018) The effects of strategy training on 5th grade students' speaking strategy use. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yabancı dil öğrenirken strateji kullanımı öğrenme sürecini kolaylaştırdığından, edinilen becerilerin başka bağlamlara aktarımını sağladığından ve öğrencilerin otonom olmalarına (özerkliğine) ve öğrenme sorumluluğunu taşımalarına yardımcı olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Literatürde bulunan strateji çalışmaları genellikle gençleri ve yetişkinleri içerdiğinden çocukların yabancı dil öğrenme stratejileri üzerine yapılan çalışmalar alanın gelişimine katkıda bulunacaktır. Çocuklar bilişsel ve meta-bilişsel olarak henüz yetişkinler kadar gelişmediğinden strateji kullanımları sınırlıdır. Çocukların dili öğrenmeyi ve kullanmayı kolaylaştıran stratejileri doğru bir şekilde seçmeleri ve uygulayabilmeleri için bu konuda yönlendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu tezin amacı 5. sınıf öğrencilerine strateji eğitimi vererek öğrencilerin konuşma stratejileri konusundaki farkındalıklarını arttırmak, öğrenilen stratejilerin kullanımını sağlamak, yabancı dilde konuşma isteklerini arttırmaktır. Ayrıca öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin farkında olmalarını sağlayarak özerk olma yolunda gerekli adım ve desteği sağlamaya çalışmaktır. Bu amaçla Bursa İli Osmangazi İlçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Uludağ Ortaokulu'nun tüm 5. Sınıf öğrencilerine çalışmanın araştırma soruları gereği "çocukların konuşma stratejilerini belirleme anketi" genel bir değerlendirme yapmak adına dönem başı ve dönem sonunda uygulanmıştır. Uygulamaya destek veren öğretmenin gönüllülük esası dikkate alınarak kendi sınıflarından birer deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubu olarak belirlenen sınıfa dönem başında uygulanan anket üzerinden belirlenen konuşma stratejilerinin eğitimi verilerek grubun kendi içindeki gelişimi ve kontrol grubuyla aralarındaki gelişim farkı değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde 08.02.2016 - 10.06.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bulgular yapılan strateji eğitimi uygulamasının deney grubunda yer alan öğrencilerin konuşma stratejileri kullanımı üzerine olumlu etkisini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ortaya koymuştur. Uygulama neticesinde öğrencilerin konuşma isteklerinde, İngilizce diline ve dersine karşı tutumlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme süreçlerine dair yaptıkları geri bildirimlerin de özerk olmaları yolunda kendilerinin, kendi öğrenme süreçlerinin farkına varmaları açısından bu sürece katkı sağladığı görülmüştür.
In recent years, a number of studies have been focused on the effect of communication strategy training on learners' strategic competence and speaking ability. Communication strategies appeared as having a crucial importance due to their complementary roles in coping with the problems when communicating in L2. If learners have inadequate vocabulary knowledge and weak sentence building skills, effective use of these strategies would allow them to function as successful speakers in any communication context. Thus learners can benefit from strategy training on appropriate and effective use of these strategies. The literature on adult learners provides us much evidence to support the hypothesis that communication strategies facilitate learners' communicative ability; however, such evidence remains unclear when young learners are in question. To this end, 127 5th grade students aged 11 were involved in this study in a state school in Bursa, Turkey. Two intact groups were assigned randomly to the treatment (n=21) and control (n=18) groups. The study provided evidence on a four-month, an embedded mixed methods quasi-experimental design investigating the effect of strategy training on the experimental group students' speaking strategy use. With this design children's speaking strategy use survey and classroom observation tally instruments were utilized before and after the intervention. The results revealed that the experimental group showed a significant increase in their speaking strategy use when compared to the control group. Classroom observation results also provided that the students improved their ability to handle communication problems and developed positive feelings towards participation in learning activities. The study offers suggestions for teachers with regard to the reality where the efforts have been made on the fund of knowledge rather than the development of ability to use the language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1000
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529525.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons