Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Basit böbrek kistlerinin aspirasyon ve sklerozan madde ile tedavisiAyyıldız, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2016Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılmasıKılıçarslan, Hakan; Günsever, Kadir Ömür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Çocuklarda ürokinaz 3'-UTR T/C gen polimorfizmi ile tekrarlayan taş hastalığı arasındaki ilişkiKılıçarslan, Hakan; Öztürk, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Çocuklarda vitamin D reseptör 3'- UTR T/C taq 1 gen polimorfizmi ile tekrarlayan taş hastalığı arasındaki ilişkiYavaşçaoğlu, İsmet; Seyhan, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1986Değişici epitel hücreli mesane kanserinin malignite derecesi ve prognozunun belirlenmesinde romatoid faktörünün önemiYıldız, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1989Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane kanserinin tedavisinde, thiotepa ve mitomycin C ile proflaktik intravezikal kemoterapi uygulamasıŞenbaş, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1994Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane kanserlerinin profilaktik tedavisinde intravezikal mitoxantrone ve BCG uygulamalarının karşılaştırılmasıBörklü, Somer Onat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1992Erkek infertilitesinde varikoselin rolüYavaşçaoğlu, İsmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1983Kronik bakteriyel prostatit'te lokal tiamfenikol uygulanımıOktay, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Kronik pelvik ağrı sendrom'lu erkeklerdeki seminal plazma tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin 1 Beta düzeylerinin, tanı ve tedavi yanıtıyla ilişkisiYavaşçaoğlu, İsmet; Kekilli, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1987Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde komputerize tomografinin önemiKarakaş, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2015Mesane tümörü nedeni ile sistektomi uygulanan ve sonuç patolojik evresi PT3- PT4 olan hastalarda, laparoskopik radikal sistektomi ile açık radikal sistektominin sonuçlarının karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, İsmet; Çelen, Sinan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2016Penil kurvatür bozukluğu olan ve penil plikasyon uygu-lanan hastalarda preoperatif, peroperatif, orta süreli takip sonuçlarının araştırlmasıKılıçarslan, Hakan; Kadirov, Rustam; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2009Perkütan nefrolitotomide nefrostomi traktına uygulanan levobupivakain infiltrasyonu ve intravenöz parasetamol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesiKılıçarslan, Hakan; Gökten, Özgür Elvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1993Primer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılmasıKutlu, Sadık; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2005Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasterid’ in rolüOktay, A. Bülent; Küçük, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2015Renal transplant hastalarında multipl arter anastomoz tiplerinin kompliklasyon ve kısa dönem greft sonuçları açısından karşılaştırılmasıKordan, Yakup; Sönmez, Aykut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2005Renal transplantasyon alıcılarlnda renkli dopplerul trasonografi ile vezikoüreteral reflü saptanmasıve veziko üreteral reflünün transplante böbrek fonksiyonlarına olası etkilerinin değerlendirilmesiOktay, Ahmet Bülent; Çift, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2015Renal transplantasyon hastalarında arter anastomoz tiplerinin komplikasyon ve kısa dönem graft sonuçları açısından karşılaştırılmasıKordan, Yakup; Kanat, Feyzi Mutlu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1997Seçilmiş benign prostat hiperplazili hastaların tedavisinde Doksazosin'in yeriGöçer, M. Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.