Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9540
Title: Tıp fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam davranışları ve tıp eğitimi ile ilişkisi
Other Titles: Healthy life behaviors in medical faculty students and relationship between medical education
Authors: Özçakır, Alis
Ceylan, Alper
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sağlığın geliştirilmesi
SYBDÖ II
Tıp fakültesi öğrencileri
Health promotion
HLBS II
Medical school student
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, A. (2016). Tıp fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam davranışları ve tıp eğitimi ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hekimlik mesleğine adım atan tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, kendi sağlıkları kadar gelecekte hizmet verecekleri toplumun sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerinin bu davranışlarının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızda; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci, üçüncü ve altıncı sınıfta öğrenim görmekte olan 685 öğrenciye SYBDÖ II (Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II) ile sosyo-demografik özellikleri, alışkanlıkları ve hekimlik ile ilgili görüşlerini içeren 45 sorudan oluşan anket formu dağıtılarak veri toplanmıştır. Çalışmaya katılan toplam 685 öğrencinin 383'ü (%55,91) kadın, 302'si (%44,09) erkekti. Birinci sınıfa giden öğrenci sayısı 307 (%44,8), üçüncü sınıfa giden öğrenci sayısı 222 (%32,4) ve altıncı sınıfa giden öğrenci sayısı ise 156 (%22,8) idi. Çalışmada SYBDÖ II puan ortalaması 127,30±17,19 olarak görülmüş olup, orta seviye olarak değerlendirildi. Alt ölçeklerde en yüksek ortalama 26,15±4,22 ile manevi gelişim; en düşük ortalama ise 17,04±3,90 ile fizik aktivite olarak bulundu. SYBDÖ skorlarında; öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf, cinsiyeti, kaldığı yer, anne-baba eğitim ve gelir düzeyi, sağlık algısı, ailesinde kronik hastalık varlığı, spor yapma durumu, stres varlığı, hekimin hastaya örnek olması gerektiğine ve çevresinde değişiklik yapabileceğine olan inancı konularında gruplar arasında anlamlı farklılıklar görüldü. Öğrencilerin muayene esnasındaki yaklaşımlarında koruyuculuktan ziyade tedavi odaklı yaklaşım sergiledikleri ve özellikle son sınıf öğrencilerin tıp fakültesinde sağlıklı yaşam konularına yeterince önem verilmediğini düşündükleri görüldü. Tıp fakültesi eğitiminde sağlığın korunmasına daha fazla önem verilmesi, öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık planlamalarının yapılması ve öğrencilerin spor olanaklarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Healthy lifestyle behaviors of medical faculty students who step into the profession of medicine influence their health as well as the health of the community they will serve in the future. For this reason, it is important to determine these behaviors of medical school students. In our study; HLBS II (Healthy Lifestyle Behavior Scale II) and a questionnaire consisting of 45 questions about socio-demographic characteristics, habits and opinions about medical practice were distributed to collect data to 685 students studying in the first, third and sixth grades of Uludag University Faculty of Medicine. Of the 685 students who participated in the study, 383 (55.91%) were female and 302 (44.09%) were male. The number of first class students was 307 (44,8%), the number of third class students was 222 (32,4%) and the number of sixth class students was 156 (22,8%). In the study, the mean score of HLBS II was 127,30 ± 17,19 and it was evaluated as intermediate level. The highest mean was 26.15 ± 4.22 as spiritual development in the subscales; and the lowest mean was 17.04 ± 3.90 as physical activity. In HLBS scores; there were significant differences between the groups in terms of class, gender, place of residence, education and income level of the students, health perception, presence of chronic illness in family, sports situation, presence of stress, belief that the physician should be an example to the patient and can make a change around themselves. It is seen that in the approach of the students during the examination, they show a treatment-oriented approach rather than the protective approach and students, especially at senior grade, do not think that there is sufficient attention to the healthy life situations in medical school. It is considered that, more attention should be given to the protection of health in medical faculty education, training and counseling plans should be made for the development of healthy living behaviors of the students and the sports facilities of the students should be increased.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9540
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447209.pdf736.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons